Ophævelse af efterbeskatningen i KSL § 48 E

Folketinget vedtog den 2. maj 2002 en ny lov, der ophæver efterbeskat­ningen af højtlønnede udlændinge omfattet af KSL § 48 E.

Efter bestemmelsen kan en skatteyder, der ikke har været skattepligtig til Danmark inden for 36 måneder, i de første 36 måneder af sit ansættelses­forhold i visse tilfælde nøjes med at betale 25% i skat med tillæg af AM-bidrag.

Hvis skattepligten til Danmark ikke bringes til ophør senest 48 måneder efter udløbet af den 36-måneders periode, hvor der er sket beskatning efter KSL § 48 E, vil der efter de hidtil gældende regler ske en efterbeskatning, således at hele vederlaget bliver beskattet efter sædvanlige regler med indtil 59% med tillæg af AM-bidrag.

Hvis skatteyder er forsker, sker der ikke efterbeskatning.

Ophævelse af efterbeskatningen

Kravet om efterbeskatning frafaldes som hovedregel efter den nye lov.

Dog vil der fortsat ske efterbeskatning, hvis skatteyder inden for fem år forud for ansættelsen efter KSL § 48 E har været skattepligtig til Danmark.

Eksempel

Skatteyder, der er dansk statsborger, har boet i Tyskland siden 1. januar 2000.

Skatteyder får tilbudt arbejde i Danmark den 1. januar 2003. Han har været bosat i udlandet i 36 måneder. De øvrige betingelser i KSL § 48 E forudsættes at være opfyldt. Skatteyder skal nu kun betale 25% i skat med tillæg af AM-bidrag efter KSL § 48 E.

Hvis skatteyder bliver boende i Danmark i mere end 48 måneder efter udløbet af ansættelsesforholdet, hvor han betalte skat efter KSL § 48 E, skal der fortsat ske efterbeskatning efter de nye regler, idet han ikke havde været bosiddende i udlandet i fem år forud for ansættelsen.

Hvis skatteyder i stedet havde boet i Tyskland siden 31. december 1997, vil der ikke ske efterbeskatning, idet skatteyder ikke har været skattepligtig til Danmark inden for en periode på fem år forud for ansættelsen.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra indkomståret 2002 og senere indkomstår.