Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v

Folketinget vedtog den 15. maj 2002 den nye lov om omkostningsdækning.

Det afgørende nye er:

 • Der kan gives 100% omkostningsdækning i visse sager
 • Regningen skal ikke længere være betalt, og at det bliver muligt at overdrage kravet til rådgiver

Ordningen vedrørende omkostningsdækning

Hidtil har skatteyder som hovedregel haft mulighed for at få omkostnings­godtgørelse for 50% af sine udgifter til sagkyndig bistand i skattesager.

De nye regler

Nu er der vedtaget en ny lov, der giver 100% omkostningsgodtgørelse i følgende sager:

 • Hvis skatteyder får helt eller i overvejende grad medhold.
 • Hvis skatteyder vinder ved Landsskatteretten, men Skatteministeriet anker sagen til domstolen, eller
 • Hvis Told- og Skat ændrer en afgørelse truffet af told- og skatteregionen, den kommunale skatte­forvaltning, eller
 • Hvis Told og Skat forelægger en skatteankenævns­kendelse for Ligningsrådet til ændring.

I disse sager er der 100% omkostningsgodtgørelse, uanset om skatteyder får helt eller delvis medhold, eller om han taber sagen.

Ved vurderingen af, om sagen vindes i overvejende grad, lægges der blandt andet vægt på sagens beløbsmæssige størrelse og tyngden af de enkelte punkter.

Den instans, der træffer afgørelse i sagen, skal komme med en begrundet vejledende udtalelse om, hvorvidt den skattepligtige har fået medhold i overvejende grad.

Vurderingen af, om sagen er vundet i overvejende grad, foretages instans for instans. Hvis en skatteankenævnsafgørelse således kun påklages til Landsskatteretten for så vidt angår enkelte punkter, og Landsskatteretten giver skatteyder medhold i disse punkter, kan der gives 100% omkostnings­dækning for sagkyndig bistand ved Landsskatteretten, men ikke nødven­digvis for udgifter til bistand ved klage til Skatteankenævnet.

Rådgiver skal vedlægge en specificeret regning, der er delt op på de enkelte instanser. Desuden skal det klart fremgå, hvilke punkter der er omkostnings­dækning for.

Det er ikke længere en betingelse, at regningen rent faktisk er betalt. Regningen skal være stilet til den godtgørelsesberettigede. Det bliver muligt at overdrage eller pantsætte kravet om omkostningsdækning til den sagkyndige.

Ikrafttræden

Loven har virkning for sager, hvor godtgørelsesspørgsmålet ikke er endeligt afgjort efter de tidligere regler inden 17. januar 2002. Det betyder, at sager om omkostningsdækning ved tidligere instanser i visse tilfælde kan genoptages.

Vores vurdering

Rådgiver bør nøje overveje, hvilke punkter i en skatteansættelse der skal påklages. Hvis alle punkter påklages, kan resultatet blive, at der ikke kan gives 100% omkostningsdækning, idet der er risiko for, at mere tvivlsomme klagepunkter vurderes til at veje tungest.

Der gives omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i klagesager ved:

 • Skatteankenævnet
 • Landsskatteretten
 • Domstolene
 • Told- og skatteregionen
 • Told- og Skattestyrelsen.

Der kan gives omkostningsdækning, uanset om sagen vindes eller tabes ved klageinstansen.