SkatteFacit 90 2002

Hjemme-pc-ordning
Den 16. april 2002 vedtog Folketinget lovforslaget om hjemme-pc ordning og arbejdsgiverbetalt datakommunikation
Hjemme-pc-ordning og datakommunikation
Fra 1. januar 2002 har lønmodtageren fradrag for udgifter til pc på max. kr. 3.500 om året, som delvis betales af arbejdsgiver.
Loven indeholder også ne regler om arbejdsgiverbetalt datakommunikation.
Hjemme-pc-ordning
Loven indfører et fradrag for den ansatte for de udgifter, som den ansatte betaler til arbejdsgiveren i forbindelse med, at han får en computer med tilbehør stillet til rådighed til brug for arbejdet. Pc'en må gerne anvendes til privat benyttelse.
Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag. Skatteværdien af ligningsmæssige fradrag er i 2002 ca. 33%.
Det er en betingelse for at få fradrag efter de nye regler, at arbejdsgiver afholder mindst 25% af udgifterne i forbindelse med ordningen. Den del af momsen, som arbejdsgiver kan fratrække, skal ikke medregnes ved beregning af de 25%.
Ved beregningen af, om arbejdsgiveren opfylder kravet om at afholde minimum 25% af udgifterne forbundet med ordningen, kan medregnes:
  • Udgifter til køb eller leje af hardware og software
  • Udgifter til pc-uddannelse m.v.
  • Engangsudgift til etablering af en højhastighed- eller bredbåndadgang

Arbejdsgiverens andel af udgiften er skattefri for den ansatte.

Hvis den ansatte skal have fradrag for hele betalingen af udstyret til arbejdsgiver, er det begrænset, hvor dyrt udstyr der kan stilles til rådighed. Vi tager udgangspunkt i, at udstyret maksimalt har en levetid på tre år, før det er teknisk forældet.
Skeamaet nedenfor viser den ansattes udgift efter skat ved at få en computer stillet til rådighed til en værdi af 14.000 kr. Ved køb af dyrere udstyr vil den ansatte ikke få fradrag for disse merudgifter, da det maksimale fradrag pr. år udgør kr. 3.500 kr.
Virking for lønmodtager af hjemme-pc-ordning
Pris for pc

14.000 kr.

Arbejdsgivers andel 25%

3.500 kr.

Bruttoudgift

10.500 kr.

År 1

År 2

År3

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

Lønmodtager betaling til arbejdsgiver

3.500

3.500

3.500

10.500

Fradrag for udgift

3.500

3.500

3.500

10.500

Skattevædi af fradrag (33,3%)

1.165

1.165

1.165

3.495

Nettoudgift for lønmodtager
Som det fremgår af skemaet er lønmodtagers nettoudgift til hjemme-pc 2.335 kr. om året i tre år.
Arbejdsgiverbetalt datakommunikation
Loven indfører skattefrihed for helt eller delvis vederlagsfri privat arbejdsgiverbetalt datakommunikation via dataforbindelse tilsluttet den ansattes computer. Det kan for eksempel være ISDN eller ADSL.
Skattefritagelsen er betinget af, at den ansatte fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk. Kravet om adgang til arbejdsgivers netværk er blødt lidt op, således at det ikke længere er et krav, at der er adgang til hele netværket. Det vil således være tilstrækkeligt, at medarbejderne har adgang til sådanne funktioner, at der er tale om en reel hjemmearbejdsplads.
Ikrafttræden
Loven har virkning for ansatte, der får leveret computer med tilbehør den 1. januar 2002 eller senere.