Ophævelse af tidsbegrænsningen for underskudsfremførsel

Tidsbegrænsningen for fremførsel af underskud og tab er nu ophævet.

Hidtil har det kun været muligt at fremføre underskud og tab i fem år.

Fremover vil underskud og tab kunne fremføres ubegrænset.

  • Loven ophæver begrænsningen i underskudsfremførsel i alle love.
  • Begrænsningen for fremførsel af tab i aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og kursgevinstbeskatningsloven er ophævet.

Selvangivelse

Underskud og tab, som kun kan modregnes i indkomst fra kilder af samme art, f.eks. tab ved salg af aktier ejet i mindre end 3 år, skal fremover selvangives. Der indføres en særskilt saldo på selvangivelsen for hvert af disse kildeartsbegrænsede underskud og tab.

Der skal kun selvangives i de år, hvor fremførseslsberettigede tab eller underskud opstår.

Skatteansættelse

Skattemyndighederne skal foretage en ansættelse af kildeartsbegrænsede underskud og tab i det indkomstår, hvor underskud eller tabet opstår.

Skatteyder kan påklage denne skatteansættelse efter de sædvanlige regler.

De sædvanlige regler om forældelse af skatteansættelsen finder også anvendelse på kildeartsbegrænsede underskud og tab.

  • Skattemyndighederne kan derfor som hovedregel ikke udsende en agter efter 1. maj i det fjerde indkomstår efter indkomstårets udløb.
  • Skatteyder skal indsende en anmodning om genoptagelse senest tre år efter udløbet af indkomståret.

 

Ikrafttræden

Loven har virkning for underskud eller tab, der opstår i indkomståret 2002 og senere indkomstår.