AM-bidrag af tiltrædelsesgodtgørelse

Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort kendelse af 9. januar 2002 slået fast, at der ikke var hjemmel til at opkræve AM-bidrag af en godtgørelse, som en medarbejder fik i forbindelse med tiltrædelse af en ny stilling.

Sagens indhold

I forbindelse med tiltræden af en stilling blev det aftalt, at en medarbejder fik en særskilt tiltrædelsesgodtgørelse for at underskrive kontrakten.

Stridsspørgsmålet for Landsskatteretten var herefter, om tiltrædelsesgodtgørelsen var nært knyttet til gagen og dermed arbejdet for den fremtidige arbejdsgiver.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten mente ikke, at tiltrædelsesgodtgørelsen var omfattet af bidragspligten efter arbejdsmarkedsfondsloven.

Retten lagde ved afgørelsen vægt på, at medarbejderen havde erhvervet ret til ydelsen allerede på tiltrædelsestidspunktet, uden at ydelsen har været betinget af en personlig arbejdsydelse.

Vores opfattelse

Der skal betales AM-bidrag af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra a, jf. § 7, stk. 1.

Afgørelsen kan efter vores opfattelse få betydning i alle de situationer, hvor der udbetales et vederlag fra arbejdsgiveren, der ikke umiddel­bart er betinget af en personlig arbejdsindsats eller er vederlag for en tidligere arbejdsindsats.

Det følger allerede af praksis, at vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul i forbindelse med fratræden ikke er omfattet af bidragspligten.

Omvendt vil fratrædelsesgodtgørelse altid være omfattet af bidragspligten, idet godtgørelsen anses for at have sammenhæng med et tidligere arbejdsforhold. Det samme gør sig gældende for uafdækkende pensionsordninger fra tidligere arbejdsgivere.

Det vil bero på en konkret vurdering, hvornår et vederlag fra en kommende eller tidligere arbejdsgiver er vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.