<span class="heading1"><span class="heading1">Afskaffelse af kravet om dansk</span> repræsentation for EU-virksomheder</span>

Tidligere blev der i den danske momslov stillet krav om registrering ved en fiskalrepræsentant, hvis den momspligtige virksomhed var etableret i udlandet.

Hvad er en fiskalrepræsentant

En fiskalrepræsentant er en kontaktperson, som gør det muligt for Told- og Skat at kommunikere via en person eller virksomhed, som er fortrolig med dansk lovgivning og administration.

Lande uden for EU

Hvis den udenlandske virksomhed er etableret i et land uden for EU, hæfter virksomheden og fiskalrepræsentanten også solidarisk for betalingen af momsen. Kravet om solidarisk hæftelse skal sikre staten mod tab ved manglende indbetaling.

Aftale om bistand ved inddrivelse

Undtaget fra kravet om solidarisk hæftelse er dog virksomheder fra lande, med hvilke Danmark har indgået en aftale om administrativ bistand, som svarer til reglerne i EU. En sådan aftale eksisterer i dag kun med Færøerne, Grønland, Island og Norge.

De nye regler

For at forbedre handelsvilkårene for virksomhederne i EU har regeringen vedtaget, at det ikke længere skal stilles som krav i momsloven, at momspligtige virksomheder, der er etableret i et EU-land eller Færøerne, Grønland, Island og Norge, skal registreres ved en fiskalrepræsentant i Danmark.

Fremover vil det være op til virksomheden at træffe afgørelse om, hvorvidt den vil gøre brug af ordningen med en fiskalrepræsentant.

Ændringen betyder, at de danske told- og skattemyndigheder vil skulle kommunikere direkte med de udenlandske virksomheder, som ikke vælger at lade sig registrere ved en fiskalrepræsentant.

Momspligtige virksomheder fra lande uden for EU, med hvilke Danmark ikke har indgået bistandsaftaler på momsområdet, skal fortsat registreres ved en fiskalrepræsentant, som sammen med virksomheden hæfter solidarisk for betalingen.

Ikrafttræden

Loven gennemfører et nyt momsdirektiv, der er vedtaget for at undgå diskrimination.

Direktivet skal være gennemført i dansk lovgivning senest den 31. december 2001. Loven træder derfor i kraft den 1. januar 2002.