Mulighed for nære medarbejdere at indgå i et generationsskifte

Folketinget vedtog den 24. maj 2002 en ny lov, der udvider mulig­hederne for succession ved overdragelse af hovedaktionæraktier og ved overdragelse af en personligt drevet virksomhed.

1. Nære medarbejdere

Hidtil har det kun været muligt for nære familiemedlemmer at succedere ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed eller aktier.

Fremover vil det også være muligt for nære medarbejdere at anvende reglerne om succession.

Nære medarbejdere defineres som:

  • Personer der gennem en periode på fire indkomstår forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden i sammenlagt tre år

Medarbejderen skal være fuldtidsbeskæftiget på tidspunktet for overdragelsen.

Der indføres også mulighed for, at:

  • Interessenter, kommanditister, aktionærer m.fl., der tidligere har været fuldtidsbeskæftigede i virksomheden i mindst tre år, jf. ovenfor, også kan anvende reglerne om succession, hvis det sker senest fem år efter at den tidligere medarbejder første gang erhvervede en andel af virksomheden.

2. Forhøjelse af successionsgrænsen

Grænsen for, hvor stor andel af et selskabs indtægter og aktiver der kan være af finansiel karakter eller bestå af udlejningsejendomme, hæves fra 25% til 50%. Det vil bevirke, at der også kan ske succession, når der er tale om mere velkonsoliderede selskaber.

Der er indført tilsvarende ændringer af dødsboskattelovens § 29 og pensionsbeskatningslovens § 15 A om pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende og virksomhedsskattelovens § 22 c om kapitalafkastberegning ved køb af aktier.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra 1. juli 2002.