150 pct. fradrag for forskningsudgifter

Folketinget vedtog 18. april 2002 en ny lov, der i visse tilfælde gør det muligt at fratrække op til 150% af forskningsudgifterne skattemæssigt.

Det er en betingelse for at få et ekstrafradrag på 50% for allerede fradragsberettigede udgifter, at:

  • Der er tale om udgifter, som afholdes i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt mellem en erhvervsvirksomhed og en offentlig forskningsinstitution eller udbetalinger til en offentlig forsknings­institution i forbindelse med samfinansierede forskerskoleaktiviteter.
  • Beløbet skal betales direkte til forskningsinstitutionen.
  • Udgiften skal i henhold til aftalen være på mindst 0,5 mio. kr. om året.
  • Fradraget kan maksimalt være på 5 mio. kr. for et indkomstår.

Ad 1

Der skal være tale om forskningsprojekter, der er godkendt af det statslige forskningsråd.

Fradraget i forbindelse med samfinansierede forskerskoleaktiviteter blev tilføjet ved et ændringsforslag, idet forskerskoler anses for at være et væsentligt samarbejdsområde mellem offentlige institutioner og private virksomheder.

Ad 2

I det oprindelige lovforslag skulle udgiften være mindst 0,5 mio. kr. om året. Dette blev ændret således, at beløbet ifølge aftalen skulle være 0,5 mio. kr. om året i projektets løbetid. Virksomheden vil derfor have fradrag, selv om udgiften i et enkelt år er mindre end 0,5 mio. kr., hvis udgiften i gennemsnit over årene udgør mindst 0,5 mio. kr.

Loven har virkning for aftaler om samfinansierede forskningsprojekter, der er indgået i indkomstårene 2002 og 2003. Der er således tale om en midlertidig ordning.