Afskrivning af kunstnerisk udsmykning

Folketinget har vedtaget en lov, der udvider adgangen til afskrivning på kunstnerisk udsmykning.

Hidtidige regler

Hidtil har det kun været muligt at afskrive på kunstnerisk udsmykning, hvis udsmykningen undtagelsesvis blev værdiforringet som følge af den erhvervsmæssige benyttelse. I så fald kan der afskrives efter afskrivningslovens almindelige regler, herunder efter reglerne om afskrivning af driftsmidler.

Herudover er der under visse nærmere betingelser adgang til at afskrive kunstnerisk udsmykning i forbindelse med opførelse, ombygning eller tilbygning af en bygning, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Afskrivningsgrundlaget kan efter disse regler højest udgøre 1 pct. af anskaffelsessummen ved opførelsen, ombygningen eller tilbygningen af bygningen. Det er en betingelse, at den samlede anskaffelsessum ved opførelsen, ombygningen eller tilbygningen af bygningen overstiger 1 mill. kr.

Denye regler

Loven udvider den gældende adgang for virksomheder til at afskrive de udgifter, der afholdes i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af erhvervsmæssigt benyttede bygninger.

  • Kunstnerisk udsmykning, der er indføjet i erhvervsbygninger eller disses nære omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger med indtil 5%
  • Kunstnerisk udsmykning der ophænges eller opstilles i erhvervs­bygninger, afskrives efter reglerne om afskrivning af driftsmidler og skibe med indtil 25%.

Afskrivningsretten består kun i de indkomstår, hvor den kunstneriske udsmykning anvendes erhvervsmæssigt, og den bygning, hvori den kunstneriske udsmykning er ophængt, opstillet eller indføjet i, udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en forudsætning for afskrivningsretten:

  • at kunstneren, der har skabt værket, ikke er nærtstående til den skattepligtige, der køber kunstværket
  • at der er tale om førstegangskøb af originale kunstværker.

I tilfælde, hvor der opstår uenighed mellem virksomheden og de skatte­ansættende myndigheder om, hvorvidt den kunstneriske udsmykning er kunst eller ej, foretager Akademiraadet en vurdering af den kunstneriske udsmykning.

Ved senere salg af afskrivningsberettiget kunst medregnes fortjeneste eller tab i den skattepligtige indkomst efter reglerne i afskrivningsloven.

Ikrafttræden

Loven har virkning for kunst, der indkøbes i indkomståret 2002 eller senere indkomstår.