Objektivering af CFC-reglerne.

For at forhindre at renteindtægter og udbytter og andre lignende indtægter placeres i et datterselskab, der er beliggende i et lavskatteland, er der indført regler, der bevirker, at moderselskabet i Danmark i visse tilfælde bliver beskattet af datterselskabets indkomst. Reglerne kaldes CFC-reglerne.

Efter de hidtil gældende regler har ligningsmyndighederne været nødt til at foretage en vurdering af, hvornår et selskab er beliggende i et lavskatteland.

Efter de nye regler er det muligt efter mere objektive kriterier at fastslå, hvornår der er tale om et lavskatteland.

Et selskab vil fremover blive CFC-beskattet, hvis:

  • 1/3 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter danske regler er af finansiel karakter og
  • datterselskabets faktiske udenlandske skat er mindre end ¾ af den danske skat af samme indkomst.

Vurderingen skal foretages år for år. Der tages således ikke hensyn til mulighed for udskydelse af beskatningen i de enkelte lande.

Der er indført tilsvarende regler i ligningslovens § 16 H, der omhandler CFC-selskaber ejet af fysiske personer og i fondsbeskatningslovens §12 om CFC-selskaber ejet af fonde.

Ikrafttræden

Reglerne har virkning for indkomståret 2002 og senere indkomstår.