SkatteFacit 101 2002

Ændringer i virksomhedsskatteloven

1. Udvidelse af kapitalafkastordningen for aktier og anparter

Med virkning for indkomståret 2001 blev der indført regler, der medførte, at køber kunne fratrække et beregnet kapitalafkast af aktiernes anskaffelsessum i den personlige indkomst. Samme beløb skulle tillægges kapitalindkomsten. En række betingelser skulle være opfyldt for at anvende reglerne, bl.a. at den skattepligtige ydede en væsentlig arbejdsindsats i selskabet.

Netop betingelsen om væsentlig arbejdsindsats medførte, at reglen ikke kunne finde anvendelse i situationer, hvor driftsselskabet ejes via et holdingselskab.

Ophævelse af arbejdskravet

Efter de nye regler er kravet om væsentlig arbejdsindsats helt ophævet. Der er heller ikke længere noget krav om væsentlig arbejdsindsats i driftsselskabet.

Erhvervsmæssig virksomhed

Det er fortsat et krav, at der skal være tale om et erhvervsmæssigt selskab. Et selskab, hvor mindst 25% af indkomsten eller kapitalen er af finansiel karakter eller består af udlejning af fast ejendom, anses ikke for erhvervsmæssigt. Ved vurderingen af om et selskab er erhvervsmæssigt, foretages der, når der er tale om et holdingselskab, en vurdering af datterselskabets aktivitet.

Ikrafttræden

Reglerne har tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2001 eller senere. Hermed vil de aktionærer, der ejer deres driftsselskab gennem et holdingselskab, kunne beregne kapitalafkast af deres aktiekøb i 2001.

2. Ændring af valg af virksomhedsskatteordningen

Skatteyder kan ændre sin beslutning om beskatning efter virksomheds­skatteordningen eller kapitalafkastordningen indtil 30. juni i det andet år efter indkomstårets udløb.

Efter de nye regler kan skatteyder efter udløbet af ovennævnte frist ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes, hvis:

  • Skattemyndighederne foretager en ændring af skatteansættelsen, der har betydning for valg af virksomhedsordning,
  • Betingelserne for at ændre skatteansættelsen efter skattestyrelses­lovens §§ 34-35 er opfyldt.

Efter skattestyrelseslovens § 34 skal en anmodning om genoptagelse som hovedregel være fremsat inden udgangen af det 3. indkomstår efter indkomstårets udløb. I § 35 er det dog muligt at få genoptaget skatteansættelsen efter fristens udløb, hvis en af en række objektive betingelser er opfyldt.

Ikrafttræden

Reglerne har virkning for indkomståret 2002 og senere indkomstår.

3. Ændring af overskudsdisponering

Det fulgte af praksis før 2000, at den skattepligtige kunne ændre disponeringen af overskud i virksomheden, hvis skatteansættelsen blev ændret af skattemyndighederne.

Denne praksis er nu blevet lovfæstet med tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2000.