Erhvervspakken

I forbindelse med finansloven har regeringen den 7. november 2000 vedtaget den såkaldte erhvervspakke.

Nedsættelse af selskabsskatten (L 30)

Selskabsskatten og skatten for selvstændige, der anvender virksomheds­skatteordningen, nedsættes fra 32% til 30%.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Nedsættelse af afskrivningssatser (L31)

Til finansiering af ovennævnte skattenedsættelse er afskrivningsreglerne blevet ændret. Ændringen har følgende hovedindhold:

  • Satsen for saldoafskrivning nedsættes fra 30%. til 25%
  • Ophævelse af forskudsafskrivninger på driftsmidler
  • Indførelse af tabsfradrag i salgsåret for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe

Med ophævelsen af forskudsafskrivningen på driftsmidler er det kun muligt at forskudsafskrive på skibe.

Med indførelse af tabsfradrag allerede i salgsåret opnås det, at driftsmidler, der forældes hurtigere end de skattemæssige afskrivninger, udgår af saldoen allerede i salgsåret.

Ikrafttræden

Der kan kun foretages forskudsafskrivninger på driftsmidler, hvis der senest den 3. oktober 2000 er indgået en bindende aftale om levering af driftsmidler, eller hvis der senest den 3. oktober 2000 er planlagt fremstillet driftsmidler i egen virksomhed.

Nedsættelse af afskrivningssatsen har virkning fra indkomståret 2001.

Forhøjelse af satsen for aktieindkomst (L 31)

Skatten af aktieindkomst forhøjes. Aktieindkomst beskattes fremover med følgende satser:

Under 38.500

28 pct.

Over 38.500

43 pct.


Beløbsgrænsen på 38.500 reguleres årligt. Der er tale om 2001 tal.

Ikrafttræden

Forhøjelsen af satserne for aktieindkomst har virkning fra indkomståret 2001.