Pc-ordninger

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende pc-ordninger og fri telefon

Pc-ordninger

Siden reglerne om skattefrihed for medarbejdercomputere blev indført, er der udviklet en praksis, hvorefter medarbejderne mod en generel lønnedgang eller løntilbageholdenhed fik stillet computere til rådighed.

Efter lovforslaget er der ikke længere skattefrihed for værdien af rådigheden over en arbejdsgiverbetalt computer eller udstyr, hvis medarbejderen ved reduktion i sin bruttoløn har kompenseret arbejdsgiveren herfor.

Hvis medarbejderen er gået med til en generel lønnedgang, medregnes værdien af rådigheden ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgjort til et beløb svarende til 50 pct. af nyprisen i det eller de år, som udstyret har været til rådighed.

Ikrafttræden

Loven skal have virkning for medarbejdere, der får leveret computer med tilbehør den 1. januar 2001 eller senere.

Medarbejdere, der får leveret computer med tilbehør før 1. januar 2001, bliver ikke omfattet af de nye regler.

Konsekvenser

Der er tale om en meget hård beskatning, der må antages at gøre endeligt op med pc-ordningerne kombineret med lønnedgang. Vi forudser en usikker retstilstand, idet vi ikke kan se, hvorledes skattemyndighederne vil håndtere en fri pc'er, hvor medarbejderen efterfølgende udviser løntilbageholdenhed.

Fri telefon

Det foreslås, at begrebet fri telefon udvides til også at omfatte de situationer, hvor arbejdsgiveren refunderer medarbejderens udgifter op til et bestemt beløb.

Herefter får medarbejderen også mulighed for at modregne husstandens udgifter til privat telefon og datakommunikation, når arbejdsgiver betaler et tilskud til telefon.

Fri telefon gøres til B-indkomst, således at medarbejderen fremover skal selvangive et beløb svarende til fri telefon (3.000 kr.) med fradrag af egne telefonudgifter. Før blev der indeholdt A-skat af hele beløbet, hvorefter medarbejderen kunne fratrække egne telefonudgifter op til 3.000 kr. på selvangivelsen.

Ikrafttræden

Lovforslaget skal have virkning fra indkomståret 2001. Dog har omlægningen fra A-indkomst til B-indkomst først virkning fra og med den 1. januar 2002.