Succession i konto for opsparet overskud

Hidtil har det kun været muligt at succedere i konto for opsparet overskud eller i indestående på konjunkturudligningskontoen ved ejerens død.

Folketinget har den 7. december vedtaget, at det samme skal være gældende ved overdragelse i levende live.

De, der vil kunne succedere, er:

Børn, børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn.

Endelig bliver der mulighed for at beregne passivposter ved gaveoverdragelse af konto for opsparet overskud.

Ikrafttræden

Loven har virkning for overdragelser der foretages den 1. januar 2001 eller senere.