Rentesats ved kapitalisering af løbende ydelser

Løbende ydelser

For aftaler om løbende ydelser ved overdragelser af aktiver, skal der foretages en kapitalisering.

Der er tale om en løbende ydelse når:

· Der hersker usikkerhed om ydelsens årlige størrelse

og/eller

· Der hersker usikkerhed om ydelsens varighed

Saldo

Køber og sælger skal hver især føre en saldo, hvor den kapitaliserede værdi anvendes som indgangsværdi. Saldoen reduceres med de foretagne betalinger.

Så længe saldoen er positiv, er der ikke fradragsret for køber for de betalte ydelser.

Sælger er heller ikke skattepligtig af de modtagne ydelser.

Hvis saldoen bliver negativ, er der fradragsret henholdsvis skattepligt af ydelserne.

Kapitalisering

Den kapitaliserede værdi af en ydelse er den tilbagediskonterede værdi af de forventede løbende ydelser. For at beregne nutidsværdien af de løbende ydelser er man nødt til at have en forrentningssats.

Hvis køber og sælger ikke selv kan blive enige om en forrentningssats, kan de anvende følgende sats:

  • Kapitalafkastsatsen + et risikotillæg på 5%.

Kapitalafkastsatsen fastsættes en gang årligt og udgør for 1999 5%.

Det giver en forrentningssats på 10%.

Kapitalafkastsatsen er endnu ikke fastsat for 2000.

Eksempel:

Som betaling for goodwill ved en virksomhedsoverdragelse aftales det mellem parterne, at sælger får 10% af virksomhedens overskud i de første 7 år.

Den kapitaliserede værdi af ydelserne er ved én forrentningssats på 10%:

Hvis omsætningen forventes at blive 1 mio om året alle år, vil den tilbagediskonteret nutidsværdi være: 486.842.

Meddelelse til skattemyndighederne

Parterne skal senest ved udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse indsende meddelelse om aftalen samt oplysninger om kapitaliseringen til skattemyndighederne.

Ikrafttræden

Den nye forrentningssats gælder for aftaler om overdragelser med løbende ydelser, der indgås efter 1. september 2000.

Satsen finder kun anvendelse ved kapitalisering af løbende ydelser og kan derfor ikke anvendes analogt ved fastsættelse af markedsrenten ved indgåelse af låneaftaler mellem interesseforbundne parter.