Finanslovsforlig - Pensionsordning for selvstændige

Som led i finanslovsforliget blev der den 7. december 2000 vedtaget forbedrede forhold for selvstændigt erhvervsdrivendes indbetaling til pensionsordninger.

Visse erhvervsdrivende og hovedaktionærer kan indskyde op til 2 mio. kr. på en pensionsordning

Konkret betyder loven, at visse erhvervsdrivende og hovedaktionærer i forbindelse med salg af virksomheden, med fradragsret i indskudsåret, kan indskyde op til 2 mio. kr. på en pensionsordning, hvor fradraget tidligere skulle fordeles over 10 år. Dermed kan selvstændige med fordel henlægge en del af deres pensionsopsparing i virksomheden i stedet for at indbetale på en pensionsordning.

Hovedpunkterne i den nye lov er følgende:

Persongruppe

  • Selvstændigt erhvervsdrivende i en alder af 55 år eller mere, der har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 10 år.
  • Ægtefæller til ovenstående personkreds, der udfører arbejde i ægtefællens virksomhed, og som efter reglerne i kildeskatteloven bliver skattepligtige af fortjenesten ved afståelsen af virksomheden.
  • Hovedaktionærer i en alder af 55 år eller mere, der har været hovedaktionærer i et erhvervsdrivende selskab i mindst 10 år.

Kan i forbindelse med salg af virksomheden eller aktierne indskyde op til 2 mio. kr. i 2001 af fortjenesten i en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepensionsordning. Beløbet pristalsreguleres.

Der kan foretages fradrag i indbetalingsåret, dog maksimeret til fortjeneste opstået ved afståelse af virksomheden.

Indbetalinger skal være foretaget senest 10 år efter, at virksomheden eller aktierne er afstået. Dermed er der ikke nogen aldersgrænse for selvstændiges og hovedaktionærers indskydelse på en pensionsordning.

Som hovedregel er der fradragsret i den personlig indkomst.

Hovedaktionærer kan imidlertid vælge at fratrække indbetalingerne helt eller delvis i aktieindkomsten i det omfang aktieindkomsten er positiv.

Der skal være tale om reel erhvervsvirksomhed.

Der er ikke tale om reel erhvervsvirksomhed, hvis en væsentlig del, eller over 25% af indkomsten eller handelsværdien af virksomhedens aktiver vedrører finansiel virksomhed eller udlejning af fast ejendom.

Ved holdingselskaber, der ejer mindst 25% af aktierne i et datterselskab, ses der bort fra aktiekapitalen i datterselskabet. I stedet medregnes indtægter og aktiver i datterselskabet ved væsentlighedsvurderingen.

Undtaget er dog udlejning af landbrugsejendomme samt andre erhvervsejendomme.

Næringsdrivende ved finansieringsvirksomhed m.v. er også undtaget.

Trinvis afståelse

Det er muligt at oprette flere pensionsordninger, ligesom det er muligt at fordele indbetalingerne over flere år, hvis blot de samlede indskud ikke overstiger beløbsgrænsen. Indbetalingerne skal foretages inden for en periode af 10 år.

Ikrafttræden

Loven har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere.