Fradragsværdi af renter ved køb af aktier og anparter

Hvis en person køber en personligt drevet virksomhed, kan ejerne opnå fuld fradragsværdi af renterne ved at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

For at ligestille personer, der køber en personligt drevet virksomhed med de, der køber et selskab, er der indført særlige regler for beregning af kapitalafkast, når der erhverves aktier eller anparter som led i en virksomhedsovertagelse. Ordningen fungerer på den måde, at der beregnes et kapitalafkast af aktierne.

Kapitalafkastet beregnes som aktiernes anskaffelsessum gange med kapitalafkastsatsen.

Kapitalafkastet fratrækkes den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten.

En betingelse for at anvende ordningen er:

  1. Vederlaget for aktierne overstiger 500.000 kr. (beløbet pristalsreguleres)
  2. Den skattepligtige besidder over 25% af aktiekapitalen eller 50% af stemmeværdien og deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang. (mindst 50 timer månedligt)
  3. Den skattepligtige sammen med andre, der hver især ejer mindre end 25% af aktiekapitalen, ejer mindst 25% af aktiekapitalen eller råder over 50% af stemmeværdien i selskabet. Det er en forudsætning, at ingen af aktionærerne i selskabet råder over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet. For at anvende reglerne skal alle deltage med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang og erhverve aktier for mindst 500.000 kr. De enkelte aktionærer tæller dog med i de 25%, selv om de ikke erhverver aktier for 500.000 kr. Det medfører blot, at de ikke kan anvende reglerne om kapitalafkast.
  4. Virksomheden i selskabet ikke er af finansiel karakter eller består i udlejning af fast ejendom
  5. Aktierne er ikke erhvervet som led i skattefri virksomhedsomdannelse
  6. Ordningen kan kun bruges i de første 10 år efter erhvervelsen af aktierne eller anparterne.

I vores Skatteguide januar 2001 har vi en artikel med blandt andet beregningseksempler og eksempel på anvendelsen af pkt. 3.

Eksempel

Aktierne anskaffes for 500.000 kr.
500.000 x 6 = 30.000
100Kapitalafkastet på 30.000 kr. fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten.

Ikrafttræden

Loven har virkning for aktie- og anpartserhvervelser, der finder sted den 1. januar 2001 eller senere.