Udbetaling af kapitalpension ved livstruende sygdom

Hidtil gældende regler

Efter de hidtil gældende regler var det kun muligt at få kapitalpensionen udbetalt med 40% afgift i følgende tilfælde:

 • Når pensionsejeren fyldte 60 år
 • Ved en lavere pensionsalder, der er godkendt af Ligningsrådet
 • Ved tildeling af højeste og mellemste førtidspension
 • Kapitalpension i forsikringsselskaber, hvis policens betingelser om invaliditet var opfyldt

I alle andre tilfælde skulle der betales en afgift på 60% ved udbetaling af kapitalpensionen.

De nye regler i hovedtræk

De nye regler medfører ændringer på følgende områder:

 1. Adgang til udbetaling af kapitalpensionsordninger og supplerende engangsydelser på grund af livstruende sygdom
 2. Kravet om samtidig afgiftsberigtigelse lempes i flere situationer.

Ad. 1. Livstruende sygdom

Det er ikke muligt udtømmende at definere, hvilke sygdomme, der vil være omfattet af de nye regler. Der er udstedt en bekendtgørelse, der indeholder en opregning af sygdomme der er godkendt som livstruende.

Her kan bl.a. nævnes

 • Kræft
 • Blodprop i hjertet
 • Hjerteklapkirorgi
 • Hjerneblødning
 • Udvidelse af hjernens pulsåre
 • Dissemineret sklerose
 • Muskelsvind
 • Amyotrofisk lateralsklerose
 • HIV
 • Nyresvigt
 • Større organtransplantationer

Bekendtgørelsen indeholder en nærmere definition af de anførte sygdomme, samt betingelser for at de kan blive omfattet af begrebet livstruende sygdomme.

Derudover er der en opsamlingsbestemmelse:

 • Andre livstruende sygdomme

For at der skal være tale om andre livstruende sygdomme skal der stilles en diagnose af en læge. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, om sygdommen under hensyn til restlevetid kan sidestilles med de ovenfor nævnte livstruende sygdomme.

Dokumentation

Som dokumentation over for pensionsinstituttet anvendes en udfyldt blanket, der er underskrevet af en læge.

Aftale

Det er en forudsætning for at anvende de nye regler, at der er indgået aftale herom med pensionskassen eller banken.

De nye regler har virkning for udbetalinger, den 1. maj 2000 eller senere.

Kapitalpensionsordninger, der er oprettet før 1. maj 2000 vil ikke indeholde en aftale om udbetaling i tilfælde af livstruende sygdom. For disse ordninger vil der kunne indgås tillægsaftaler.

Ad. 2. Samtidighedskravet

Kravet om samtidig afgiftsberigtigelse af samtlige kapitalpensionsordninger fraviges i tilfælde af invaliditet og livstruende sygdom. Kravet fraviges ligeledes ved opnåelse af en godkendt lavere pensionsalder end 60 år.

Ved indtræden af livstruende sygdom kan en person vælge at ophæve en af flere kapitalpensionsordninger eller en del af en pensionsordning.

Muligheden for udbetaling mod 40% afgift på grund af invaliditet eller livstruende sygdom kan kun benyttes én gang for hvert sygdomsforløb eller ved indtræden af invaliditet. Man ser på et sygdomsforløb under ét. Er det den samme livstruende sygdom, der medfører invaliditet, medfører det ikke en fornyet adgang til udbetaling med 40%-afgift efter indtræden af invaliditet.

 • Det får ikke længere betydning om der er foretaget indbetalinger til ordningen efter invaliditetens indtræden.
 • Efter de tidligere regler, skulle alle kapitalpensionsordninger afgiftsberigtiges i samme indkomstår. Dette samtidighedeskrav, der som nævnt ikke gælder ved livstruende sygdom eller invaliditet, suppleres med en regel om, at hvis den første kapitalpensionsordning er ophævet i december, er samtidighedskravet opfyldt hvis de øvrige ordninger er afgiftsberigtiget inden udgangen af januar året efter.

Erklæring

Ved ophævelse af en kapitalpensionsordning med 40% afgift skal personen afgive en erklæring om, hvorvidt han har andre kapitalpensionsordninger. Disse skal herefter identificeres. Desuden skal der angives en begrundelse for ophævelse af ordningen. Det udbetalende pensionsinstitut skal herefter give evt. andre pensionsinstituter meddelelse om udbetalingen.