Forhøjelse af mindsterenten

Forhøjelse af satsen

Efter en usædvanligt stabil periode, hvor mindsterenten har ligget på 4% p.a. siden 22. oktober 1996, er mindsterenten nu forhøjet til 5% p.a.

Den nye sats på 5% p.a. er foreløbig fastsat til at gælde for perioden 1. juli - 31. december 2000.

Anvendelsesområde

Mindsterenten anvendes til at afgøre, hvorvidt en fordring efter kursgevinst­lovens § 14, stk. 2 er blåstemplet eller sortstemplet. En fordring er blåstemplet, hvis den på stiftelsestidspunktet har en rente, der mindst svarer til mindsterenten.

Personalelån

Hvis en ansat har optaget et lån igennem arbejdsgiveren, bliver han kun beskattet af en rentefordel, hvis lånet forrentes med en rente, der er lavere end mindsterenten. Dette fremgår af TS-cirkulære 1999-48.

Andre låneforhold

Spørgsmålet er, om disse retningslinier finder analog anvendelse ved låneforhold mellem andre interesseforbundne parter.

Der tænkes her især på:

  • Familielån
  • Lån mellem et selskab og dets hovedaktionær
  • Lån mellem koncernforbundne selskaber

Familielån

For så vidt angår familielån er praksis uklar. Der må dog antages at være hjemmel til at beskatte en eventuel rentefordel, hvis lånet forrentes med en lavere rente end markedsrenten. Er der tale om personer omfattet af den gaveafgiftspligtige kreds, vil rentefordelen være gaveafgiftspligtig.

Ydes lånet imidlertid på anfordringsvilkår, sker der ikke nogen beskatning af rentefordelen. Et anfordringsvilkår er et vilkår om, at gælden til enhver tid kan kræves indfriet af kreditor.

Selskaber

Er der tale om lån mellem koncernforbundne selskaber, eller mellem en hovedaktionær og dennes selskab, er der nu i ligningslovens § 2 udtrykkelig hjemmel til at beskatte udlåner af den manglende rente, hvis lånet ikke er ydet på markedsvilkår. Låntager har fradragsret for en tilsvarende renteudgift, men bliver skattepligtig af et tilskud svarende til rentefordelen. Låntager kan undgå tilskudsbeskatningen ved at efterbetale de manglende renter.

Markedsrenten

Lån mellem interesseforbundne parter skal, som det fremgår af ovenstående, som udgangspunkt forrentes med markedsrenten.

Spørgsmålet er herefter, hvordan man finder frem til markedsrenten. Det kan ikke antages, at der umiddelbart kan tages udgangspunkt i mindsterenten.

Mindsterenten er ikke udtryk for markedsrenten, selv om den beregnes med udgangspunkt i markedsrenten. Selv om der ikke sker beskatning af personalelån, hvis renten ikke er lavere en mindsterenten, kan denne praksis næppe udvides til også at omfatte andre låneforhold.

Hvis man vil være sikker på, at de aftalte rentevilkår ikke bliver tilsidesat, kan man henvende sig til en bank og forespørge, til hvilken rente et lån på tilsvarende vilkår og løbetid vil kunne opnås.