Ny klagestruktur i skattesystemet

 

Lovforslag om nyt klagestruktur på skatteområdet vedrørende skattesager

Folketinget har vedtaget nyt forslag om ændring af klagestruktur på skatteområdet. Ændringerne til den nuværende klagestruktur træder i kraft fra 1. januar 2014. Den nye struktur medfører, at skatteyderen nu kun har én klageinstans inden domstolene. Derfor bør skatteyderen med omhu vælge, hvilken instans der skal påklages til. Det kan derfor fremadrettet være om end endnu vigtigere at søge rådgivning ved påklage af SKATs afgørelser.

 

1. Nuværende klagestruktur

Har SKAT truffet en afgørelse, man ønsker at påklage, har skatteyderen mulighed for at klage til skatteankenævnet. Hvis skatteyderen ønsker at påklage afgørelsen fra skatteankenævnet er det muligt efterfølgende at klage til Landsskatteretten. Der eksisterer således to klagemuligheder i det administrative system førend skatteyderen er nødsaget til at bringe sagen for domstolene, ved fortsat uenighed. Det koster ikke noget gebyr til SKAT at klage til skatteankenævnet, men det koster kr. 800 for at indbringe en klage til Landsskatteretten, som refunderes ved medhold i overvejende grad.

 

SKAT har mulighed for at indbringe en afgørelse som et af skatteankenævnene har truffet til Skatterådet, såfremt afgørelsen er åbenbar ulovlig. Med dette menes, hvis afgørelsen strider mod gældende lovgivning. Skatterådet kan i så fald træffe en anden afgørelse.

 

Således har både skatteyder samt SKAT to muligheder for at indbringe sagen.

 

2. Ny klagestruktur ved skattesager

Ved den ny klagestruktur dannes der en samlet administrativ klageinstans inden for skatteområdet kaldet Skatteankeforvaltningen. Landsskatteretten samt skatteankenævnene vil begge stadig bestå. Det kommer til at koste kr. 300 kr. at påklage SKATs afgørelser uanset om der klages til Landsskatteretten eller til et skatteankenævn. Borgere, der ønsker at påklage en afgørelse fra SKAT, kan frit vælge, om de ønsker at klage til et skatteankenævn eller til Landsskatteretten.

 

2.1 Borgernes klagemulighed ved skattesager

Som følge af, at der fra 1. januar 2014 dannes en samlet klageinstans vil skatteyderen kun have mulighed for at klage én gang, inden en sag skal til domstolene. Det er derfor væsentligt at foretage en vurdering af, hvilken instans, der i den givne sag vil være bedst at klage til. Det skal så vidt muligt undgås, at man bliver nødsaget til at indbringe sagen til domstolene, da det kan være dyrt i advokat- og retsafgifter.

 

Der ændres ikke i reglerne for omkostningsdækning. Det vil derfor stadig være muligt at få dækket omkostninger med 50 % uanset om sagen vindes eller tabes. Har borgeren ved sagens afgørelse fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, dækkes de resterende 50 % ligeledes. Selskaber kan dog ikke få omkostningsdækning men kan alene opnå fradrag for udgifterne i den skattepligtige indkomst.

 

2.2 SKATs muligheder ved skattesaget

Hvorimod skatteyderen fremover kun får en klagemulighed, opretholder SKAT mulighed for at føre sagen 2 gange. SKAT har altså en ekstra livline her, og der opstår således en skrævvridning i retssikkerheden i skattesystemet. Restsikkerheden som i den seneste tid allerede har være genstand for skarp kritik.

 

SKAT bibeholder retten til at kunne indbringe en afgørelse truffet af Landsskatteretten eller et af skatteankenævnene til Skatterådet. Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor det findes, at afgørelsen er "ulovlig" og strider mod regler eller fast praksis. Selvom det således ikke er alle sager der kan indbringes, eksisterer der således stadig en skævvridning i restsikkerheden.

 

3. Ikrafttræden

De nye regler træder i kraft fra 1. januar 2014. Således kan afgørelser som er truffet af SKAT efter 1. januar 2014 således kun påklages en gang i det administrative system.

 

4. SkatteInforms kommentarer

SkatteInform er tilfredse med, at borgeren har valgfrihed imellem om de vil klage til Landsskatteretten eller til et Skatteankenævn. Denne mulighed var ikke med i det oprindelige forslag.

 

Vi finder det dog ikke hensigtsmæssigt, at der laves regler, som medfører en skævvridning af restssikkerheden. Tidligere har der også været eksempler på skævvridning - eksempelvis genoptagelsesfrister. Tidligere havde Skattemyndighederne længere genoptagelsesfrist end borgerne havde. Denne skævvridning blev ophævet, da det ikke hører hjemme, at parterne har forskellige frister. Det virker derfor besynderligt, at man genindfører regler, som giver parterne forskellige vilkår. Vi kan kun opfordre til at denne forskel ophæves.

 

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance ved påklage af afgørelser. Vi kan bistå jer i det administrative system. Det kan i langt de fleste tilfælde være en god investering at få en rådgiver til at hjælpe sig igennem en klagesag. Om endnu vigtigere kan det vise at være, når de nye regler træder i kraft. Som borgere er der under de nye regler som bekendt kun et forsøg inden domstolene.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10 eller send os en e-mail på info@skatteinform.dk.