Revision og regnskab

 

SkatteInform udfører revision, review og udvidet gennemgang for alle typer kunder og brancher

SkatteInform er et statsautoriseret revisionsselskab med bred erfaring i revision og aflæggelse af årsregnskab. Vi udfører revision, review og udvidet gennemgang for alle typer kunder og brancher for mindre og mellemstore virksomheder. Vi reviderer ikke kun aktie- og anpartsselskaber, men også almennyttige og frivillige foreninger og selvstændige virksomheder. Vi bistår også med assistanceerklæring for de kunder, der ønsker dette. Vi går meget op i at opretholde den høje kvalitet, uanset hvilken erklæring den pågældende kunde ønsker i årsrapporten. Det er derfor vigtigt, at posterne i regnskabet er afstemt og dokumenteret, selvom der kun er afgivet en assistanceerklæring. Herudover har vi ekspertise i skat og selskabsskatteloven. 

 

 

Regnskab, der skaber værdi

Hos SkatteInform får du et regnskab, der skaber værdi. Vi har fokus på din virksomhed. Vi kontrollerer, at regnskabet overholder lovgivningens krav. I den forbindelse er det også naturligt at hjælpe med udarbejdelse af ledelsesberetning samt udarbejdelse af generalforsamlingsprotokollat. Du får som kunde et informativt internt regnskab, der primært anvendes af virksomheden selv, banken og nærtstående samarbejdspartnere, hvor der gives flere oplysninger i årsrapporten end de lovkrævede. Vi tilbyder et årligt regnskabsmøde, hvor vi gennemgår virksomhedens årsrapport med ledelsen.

 

Vi gør meget ud af at være i tæt kontakt med vores kunder, og have et rigtigt godt kendskab til den enkelte virksomhed. Denne indsigt er netop grundlaget for, at vi løbende kan yde økonomisk rådgivning og tilbyde sparring om virksomhedens forhold. Samtidig sikrer den tætte kontakt, at vi kan give kunden konkrete og brugbare råd, som tager udgangspunkt i kendskabet til virksomhedens udfordringer og muligheder.

 

Revision der skaber værdi

Med en revisionserklæring fra SkatteInform, får du tilført din årsrapport den troværdighed omverdenen kræver. Vi har ikke kun fokus på den lovpligtige revision, men også opgaveområder som vi støder på i udførelse af revisionen, som kan skabe værdi for virksomheden. Vi opnår et godt kendskab til virksomheden – det kan bidrage til optimering af processerne eller rådgivning omkring hensigtsmæssige interne kontroller mv.

 

Overvejer du frivillig revision?

Hvis din virksomhed vil have bedre muligheder for at opnå lån og kreditter, kan det være en god ide at få din virksomheds regnskab revideret. Det gælder uanset om din virksomhed vil låne penge i banken, tiltrække kapital fra investorer, eller have kredit hos dine leverandører. Vidste du at et revideret regnskab øger troværdigheden af dine regnskabsinformationer? Det kan f.eks. være med til at give lavere rente på din kassekredit. Revisionserklæring giver grønt lys for, at investorer og kreditorer kan handle i tillid til, at virksomhedernes regnskaber er retvisende. Overordnet tilfører revision tillid og bedre forretningsmæssige vilkår.

 

Hvornår bliver revision et krav?

Der findes lovpligtig revision og frivillig revision. Lovpligtig revision er et krav fra lovgivningen i de virksomheder som overskrider nedenstående betingelser, og samtidig operere i regnskabsklasse B, C eller D.  Hvis virksomheden er omfattet af regnskabsklasse C eller D, er udgangspunktet revision.

En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

 

Hvis to af størrelsesgrænserne overskrides to på hinanden følgende år, skal selskabet have revision af årsregnskabet for det regnskabsår, hvor størrelsesgrænsen overskrides anden gang.

 

Særlig om holdingselskaber

Holdingselskaber, der besidder kapitalandele i enten dattervirksomheder eller associerede virksomheder, skal ved vurdering af, om de kan fravælge revision, anvende beregningsreglerne for koncernregnskabspligt. Dette betyder, at et holdingselskab i forhold til de nævnte tre størrelser for balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal ansatte skal ses samlet med datterselskaber og associerede selskaber. Der findes 2 metoder til at opgøre, om et holdingselskab opfylder størrelsesgrænserne for fravalg af revision. Det er valgfrit hvilken metode der anvendes. Metoderne følger Årsregnskabslovens § 110. stk. 2 og 3.

 

  • 110, stk. 2 – i denne metode indregnes kapitalandelens tal 100 pct. uanset ejerandel med holdingselskabets regnskabstal, og der foretages fuld eliminering af interne transaktioner samt udligning af kapitalandele i balancesummen. Disse tal sammenholdes med størrelsesgrænserne for at måle, om der er revisionspligt eller ej.

 

  • 110, stk. 3 - Beregningsmetode ligesom § 110, stk. 2, dog uden eliminering af interne transaktioner. Ved anvendelse af denne mulighed forhøjes beløbsgrænserne for balancesum og omsætning med 20 pct. De sammenlagte tal for nettoomsætning og balancesum måles dermed op imod størrelsesgrænser, der også er forhøjet med 20 %.

 

Vær opmærksom på, at der ikke tages højde for en forholdsmæssig ejerandel ved beregningen. Det vil således stadig være 100 % af kapitalandelens regnskabstal, der skal indgå i grundlaget for beregningen.

 

Kontakt os  

Du kan altid kontakte os og får et gratis og uforpligtende tilbud. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.