Beskatning af fri bil - sale and lease back

Afgørelser godkender model der reducere værdien af fri bil i koncernforhold

Landsskatteretten har ved to nye afgørelser godkendt en model, hvorefter det er muligt at reducere værdien af fri bil i koncernforhold

Sagens indhold

I den ene afgørelse, der er offentliggjort, købte et selskab i 2000 en brugt Mercedes-Benz 500 coupe model 140 for 706.000 kr.

I januar 2003 solgte selskabet bilen til holdingselskabet for 370.000 kr.

To forhandlere havde vurderet markedsprisen til mellem 350.000-375.000 kr.

Efter salget leasede holdingselskabet bilen til selskabet, der stillede denne til rådighed for hovedaktionærens ægtefælle, der var ansat i selskabet.

Der blev indgået en uopsigelig leasingaftale i en periode på 36 måneder. Leasingydelsen blev beregnet efter sædvanlige markedsmæssige vilkår.

Ved udløb af leasingaftalen, skulle leasingtager på anfordring anvise en køber til bilen til kr. 225.000, idet prisen ved udløb, efter begge parters skøn, svarer til markedsprisen.

Landsskatteretten nåede frem til, at beregningsgrundlaget for værdien af fri bil var bilens værdi på det tidspunkt, hvor selskabet leaser bilen eller i alt 370.000 kr. Landsskatteretten mente således ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte overdragelsen i relation til fastlæggelsen af beregningsgrundlaget. Landsskatteretten lagde vægt på;

  • at der blev gennemført en omregistrering af bilen,
  • at der var indgået en skriftlig leasingaftale, der blev efterlevet, samt
  • at bilen efterfølgende blev videresolgt til tredjemand fra holdingselskabet.

I en samtidig afsagt kendelse, der ikke er offentliggjort, nåede Landsskatteretten til samme resultat. Eneste forskel var her, at bilen ikke blev videresolgt til tredjemand efter leasingperiodens udløb.

Vores kommentar

Værdien af fri bil fastsættes til 25% af den del af bilens anskaffelsessum, som ikke overstiger 300.000 kr. og 20% af den overskydende del. I det indkomstår, hvor bilen indregistreres første gang, samt i de to efterfølgende indkomstår fastsættes bilens værdi til nyvognsprisen. I de efterfølgende år fastsættes bilens værdi til 75% af nyprisen.

Hvis bilen er mere end 3 år gammel på købstidspunktet, fastholdes den faktiske anskaffelsessum som grundlag for beskatning af fri bil. I denne sag ville grundlaget for beskatning med andre ord fortsætte med at være 706.000 kr., med mindre bilen blev solgt og selskabet købte en anden brugt bil.

I praksis har selskaber forsøgt at undgå den høje beskatning, ved at foretage koncerninterne overdragelser, for eksempel ved at sælge bilen til et holdingselskab og herefter købe den tilbage igen. Disse aftaler har såvel skattemyndighederne som Landsskatteretten tilsidesat, idet de ikke har været forretningsmæssigt begrundede.

Denne sag adskiller sig fra disse koncerninterne handler ved, at der foretages en faktisk omregistrering af bilen og at bilen overdrages til den faktiske handelspris, samt at der indgås en leasingaftale på markedsvilkår.

Gode råd

Selv om der nu er åbnet op for, at selskaber har mulighed for at reducere beskatningsgrundlaget for fri bil, er der en række forhold, som man bør være opmærksom på. Det kan ikke anbefales, at man på egen hånd forsøger at udarbejde nogle aftaler, for at undgå den høje beskatning af fri bil:

  • For det første skal selve salgsaftalen indgås på markedsvilkår.
  • For det andet skal selve leasingaftalen ikke kunne anfægtes.

Det er navnlig det sidste forhold, som kan være vanskeligt at opfylde. En række leasingaftaler er indgået på en sådan måde, at det hele tiden har været meningen, at leasingtager skal være ejer af bilen ved leasingperiodens udløb. For eksempel ved at leasingtager har køberet til bilen til en restværdi, der ikke afspejler markedsprisen ved periodens udløb.

En mulighed for at afdække mulige risici vil være at anmode skattemyndighederne om et bindende ligningssvar. Det koster 300 kr. og myndighederne skal som udgangspunkt svare inden for en måned.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-32. 23. marts

 

Kilde:

SKM2005.86.VLR