Transfer pricing

Folketinget har den 17. maj 2005 vedtaget en ny lov om transfer pricing.

Vi gennemgår nedenfor lovens hovedindhold:

Hvad er transfer pricing

Transfer pricing er regler, der pålægger koncernforbundne selskaber, der handler med hinanden, at anvende markedspriser og vilkår for deres tjenesteydelser. Hovedsigtet med reglerne er at hindre, at selskaberne placerer fortjenesten i de lande, der har den laveste beskatning. Det kunne opnås ved at opkræve ekstraordinært høje priser for leverancer til selskaber i de lande, der beskattes hårdest.

Transaktioner mellem danske selskaber

Formålet med de nye regler er, at tilpasse de danske regler til EU-reglerne. De nye regler gælder nu også for transaktioner indenfor rent danske koncerner. Reglerne er indført for at undgå diskrimination af udenlandske selskaber i strid med EU-reglerne.

Fritagelse for små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder fritages fra dokumentationspligten. Disse virksomheder skal kun udarbejde og opbevare dokumentation for grænseoverskridende transaktioner med selskaber, der er beliggende i lande uden for EU, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at der er tale om små og mellemstore virksomheder:

  • Virksomheden har under 250 fuldtidsansatte i løbet af året og
  • Virksomheden har en årlig balance på under 125 mio.kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio.kr. Vurderingen skal opgøres på konsolideret niveau med danske og udenlandske moder-, datter- og søsterselskaber.

Dokumentationskrav

Formålet med de nye regler er at højne kvaliteten af den dokumentation, der skal udarbejdes. Dette skal sikres ved fastsættelse af der indføres faste rammer for indholdet af den skriftlige dokumentation.

Disse rammer er endnu ikke offentliggjort, men det er ToldSkat, der er bemyndiget til at udarbejde de nye regler. Reglerne skal godkendes af Ligningsrådet.

Bøder

Der indføres bødestraf, hvis dokumentationspligten tilsidesættes med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis der afgives ukorrekte eller vildledende oplysninger om fritagelsesreglen for små og mellemstore virksomheder.

I praksis vil der blive indført en minimumsbøde svarende til to gange de sparede omkostninger ved ikke i første omgang at have udarbejdet dokumentationen. Bøden kan nedsættes til det halve, hvis selskabet efterfølgende leverer den krævede dokumentation. Der vil også være mulighed for forhøjelse af minimumsbøden.

Omkostningsgodtgørelse

Adgangen til omkostningsgodtgørelse for udarbejdelse af lovpligtig dokumentation under en klagesag er afskaffet.

Tonnagebeskattede selskaber

Tonnagebeskattede selskaber undtages fra oplysnings- og dokumentationspligten for så vidt angår transaktioner med udenlandske koncernselskaber eller faste driftssteder, når indkomsten fra disse transaktioner indgår i den tonnagebeskattede indkomst/aktivitet.

Ikrafttræden

De nye regler træder i kraft for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere. Reglerne om omkostningsgodtgørelse vil dog have virkning i forhold til klagesager, der er påklaget efter den 1. marts 2005.

Vores kommentarer

Det nye regler vil medføre en væsentlig større administrativ byrde for store virksomheder, mens dokumentationskravet i realiteten er lempet for mindre og mellemstore virksomheder, der alene har omsætning med lande, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-36. 13. oktober 2005

Kilde:

Lov nr. 408, af 1. juni 2005