Fradrag for låneomkostninger

Fradrag for lånomkostninger og sikkerhedsstillelse

Der er sket en vis udvikling i praksis for hvornår der er skattemæssigt fradrag for låneomkostninger og udgifter til sikkerhedsstillelse.

Hvad er låneomkostninger/udgifter til sikkerhedsstillelse?

Følgende udgifter betegnes normalt som låneomkostninger:

  • Stiftelsesprovisioner
  • Gebyrer og andre engangsydelser

Følgende udgifter kan betegnes som udgifter til sikkerhedsstillelse.

  • Gebyrer for udarbejdelse af pantebreve, eller påtegning af disse
  • Tinglysning af pantebrev
  • Besigtigelse af ejendom
  • Stempelomkostninger af lånedokumenter

Fradragsretten afhænger i nogle tilfælde af om lånet har en løbetid på mere eller mindre end 2 år. I andre tilfælde afhænger fradragsretten af, om det er en person eller et selskab, der har optaget lånet.

For løbende låneomkostninger, der beregnes som en procentdel af lånets hovedstol, herunder renteudgifter, er der altid fradrag.

Låntyper

Der er tre hovedtyper af lån, nemlig kontantlån og obligationslån og pari-pari-lån.

Obligationslån er lån, hvor hovedstolen er identisk med den pålydende værdi af obligationerne. Låneprovenuet vil typisk være lavere end den pålydende værdi af obligationerne, hvorfor tilbagebetalingsbeløbet vil overstige låneprovenuet.

Kontantlån er lån, hvor provenuet fremkommer ved salg af obligationer, men hvor hovedstolen er identisk med låneprovenuet.

Pari-pari-lån er lån, der ikke er baseret på obligationer, for eksempel almindelige banklån, hvor tilbagebetalingsbeløbet altid er identisk med låneprovenuet. Lånet vil i det følgende blive behandlet under ét med kontantlån.

Lån med løbetid på under 2 år:

Hvis lånet har en løbetid på under 2 år, har personer fradrag for låneomkostninger men ikke for udgifter til sikkerhedsstillelse. Fradraget er det første år begrænset til 2,5% af hovedstolen. Overstiger låneomkostningerne 2,5% af hovedstolen, er der fradrag for den overskydende del i de efterfølgende indkomstår.

Selskaber vil som hovedregel have fradrag efter de samme regler som personer. Selskaber vil imidlertid derudover have fradrag efter kurs-gevinstloven for udgifter til sikkerhedsstillelse, hvis der er tale om kontantlån eller pari-pari-lån. Dette følger af et nyere retsforlig ved Østre Landsret. Fradraget opnås efter kursgevinstloven (KGL) i takt med at lånet indfries. Der er således ikke fradrag for disse omkostninger i det samme år som de afholdes.

Hvis der er tale om obligationslån, vil der ikke være fradrag for udgifter til sikkerhedsstillelse.

Skematisk kan reglerne illustreres således:

Løbetid under 2 år

 

Personer

Låneomkostninger

Omkostninger til sikkerhedsstillelse

Kontantlån

Fradrag

Ej fradrag

Obligationslån

Fradrag

Ej fradrag

 

Selskaber

Låneomkostninger

 

Omkostninger til

sikkerhedsstillelse

Kontantlån

Fradrag

Fradrag efter

KGL

Obligationslån

Fradrag

Ej fradrag

 

Lån med løbetid på over 2 år

Personer vil ikke have fradrag for nogen del af låneomkostningerne, med mindre der er tale om kontantlån lån i fremmed valuta. Hvis der er tale om lån i fremmed valuta, vil der være fradragsret for kurstab, uanset om der er tale om kontantlån eller obligationslån. Kurstabet opgøres i takt med indfrielsen af lånet. Der gælder dog en bagatelgrænse på 1.000 kr.

Selskaber vil have fradrag for låneomkostninger og omkostninger til sikkerhedsstillelse efter KGL ved kontantlån, men ikke ved obligationslån, uanset om der er tale om lån i danske kroner eller fremmed valuta.

Skematisk kan reglerne illustreres således:

Løbetid over 2 år

 

Personer

Låneomkostninger

Omkostninger til sikkerhedsstillelse

Kontantlån

Ej fradrag, med mindre der er tale om gæld i fremmed valuta

Ej fradrag, med mindre der er tale om gæld i fremmed valuta

Obligationslån

Ej fradrag, med mindre der er tale om gæld i fremmed valuta

Ej fradrag, med mindre der er tale om gæld i fremmed valuta

 

Selskaber

Låneomkostninger

 

Omkostninger til

sikkerhedsstillelse

Kontantlån

Fradrag efter

KGL

Fradrag efter KGL

Obligationslån

Ej fradrag

Ej fradrag

 

Gode råd

Som det fremgår af skemaet, bør personer som hovedregel se på de samlede omkostninger ved lånet. Hvis der er tale om et lån med en løbetid på mere end to år, vil det være en fordel, at låne-omkostningerne i størst muligt omfang beregnes i form af løbende renter og provisioner.

Selskaber bør som hovedregel vælge kontantlån eller pari-pari-lån, i stedet for obligationslån.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-30. 4. marts