Aktuel Skat 31 2005

Udlejning af sommerhus - erhvervsmæssig benyttelse

For at kunne fratrække faktiske vedligeholdelsesudgifter og anvende virksomhedsordningen ved udlejning af et sommerhus, er det en betingelse, at sommerhuset udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. En ny landsretsdom viser, at det kan være svært at løfte denne bevisbyrde

Sagens indhold

Et ægtepar havde tre sommerhuse, hvoraf to udelukkende blev udlejet gennem DanSommer. Der var indgået en femårig kontrakt med DanSommer, hvorefter DanSommer havde huset til rådighed i hele kontraktperioden.

Det fremgik af kontrakten med DanSommer, at dispositionsretten overdrages helt og holdent til DanSommer i den aftalte periode. Ejeren havde dog mulighed for, i det omfang han selv ønskede at benytte sommerhuset, senest den 31. oktober med virkning for det næstkommende kalenderår at give Dansommer besked herom. Han havde også mulighed for selv at benytte sommerhuset efter nærmere aftale med DanSommer. Dette kunne dog ikke forventes accepteret af DanSommer, hvis ejerens egen benyttelse ville være tabsgivende for DanSommer.

Ejeren havde ikke gjort brug af muligheden for at anvende sommerhuset privat.

Landsretten mente, at ejeren havde haft mulighed for at benytte sommerhuset privat. Sommerhuset havde derfor ikke i skattemæssig henseende udelukkende været anvendt erhvervsmæssigt.

Vores kommentar

For at få skattemyndighedernes accept af, at sommerhuset udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, skal du indgå en kontrakt, enten med en lejer eller med en udlejningsformidler, der helt afskærer dig fra at anvende sommerhuset privat. Den blotte mulighed for at anvende sommerhuset privat vil medføre, at udlejningen ikke anses for erhvervsmæssig.

Hvis et sommerhus ikke anvendes erhvervsmæssigt, har du ikke mulighed for at anvende virksomhedsordningen. Endvidere har du ikke mulighed for at fratrække udgifter til udvendig vedligeholdelse i forbindelse med udlejningen.

Ved ikke erhvervsmæssig udlejning kan du vælge mellem følgende opgørelsesmetoder:

  • Fast fradrag i lejeindtægten.
  • Regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter.
Eksempel - fast fradrag:
Bruttolejeindtægt

20.000

Bundfradrag

7.000

I alt

13.000

Fradrag 40% af 13.000

5.200

Til beskatning

7.800


Bruttolejeindtægten er den lejebetaling, du modtager, inklusive særskilt betaling for f.eks. el, gas, varme, telefon. Hvis lejeindtægten ikke overstiger 7.000 kr. vil lejeindtægten være skattefri.

Eksempel - regnskabsmæssigt fradrag
Bruttolejeindtægt

20.000

Udgifter til el

3.000

Andel af indboforsikring

500

Afskrivning på inventar

1.000

Vedligeholdelse af inventar

2.000

Andel af ejendomsskat

2.000

8.500

Til beskatning

11.500


Fradrag kan foretages med den forholdsmæssige del af disse beløb, der svarer til den del af året, hvor udlejning har fundet sted.

Hvis du først har valgt at anvende det regnskabsmæssige fradrag, kan du ikke senere fortryde, og herefter anvende det faste fradrag.

Gode råd

Hvis du vil have mulighed for at få fradrag for udvendig vedligeholdelse af dit sommerhus og for at anvende virksomhedsordningen, skal du indgå en kontrakt med en udlejningsformidler, der helt fratager dig muligheden for at disponere over huset.

Hvis du ikke mener, at du kan opfylde betingelserne for erhvervsmæssig udlejning, bør du gøre dig følgende overvejelser med hensyn til opgørelse af indkomsten.

Hvis du på forhånd ved, at det faste fradrag vil give dig det mest gunstige resultat, bør du vælge dette. Du har mulighed for at skifte til det regnskabsmæssige fradrag, men så fanger bordet. Hvis det i et år er en fordel for dig at anvende det regnskabsmæssige fradrag, bør du derfor nøje overveje, om det også vil være tilfældet i de efterfølgende år.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-31. 9. marts

Kilde:

SKM2005.23.VLR