Indberetning af børsnoterede aktier

Der er indført nye regler for indberetning af børsnoterede aktier og for indberetning af udbytte.

Der er ikke tale om en ændring af beskatningen, men reglerne er indført for at gøre det lettere at selvangive udbytte og aktieavance. Reglerne gør det også lettere for myndighederne at kontrollere, om vi husker at selvangive denne form for indtægt.

Indberetning af specificeret beholdningsoversigt

Indtil nu har depotføreren kun indberettet kursværdien af de deponerede aktier ved udløbet af kalenderåret.

Efter de nye regler skal der indberettes en specificeret beholdningsoversigt indeholdende følgende oplysninger:

  1. Kursværdien ved udgangen af kalenderåret
  2. Udtagelse af aktien fra depotet
  3. Udbytte af aktien udloddet i årets løb samt oplysning om, i hvilket land aktien er udstedt.

Indberetningspligten påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende eller har fast driftssted i Danmark.

Udtagelse af aktien

Selvangivelsen vil blive forsynet med en tekst om, at der er udtaget aktier fra depotet. Oplysningen medtages som en påmindelse om, at udtagelsen kan have udløst en skattepligtig avance eller fradragsberettiget tab.

Derimod vil der ikke automatisk blive beregnet en aktieavance.

Skatteyderen skal derfor også fremover selv beregne aktieavancen, men det er blevet lidt sværere at glemme af selvangive aktieavancen.

Hvis skatteyder alligevel skulle glemme at selvangive aktieavancen, kan skattemyndighederne efter vor opfattelse ikke længere give en bøde, hvis myndighederne allerede har oplysningerne til beregning af denne avance.

Udbytte

Depotføreren vil fremover have pligt til at foretage årlige indberetninger om udbytte af deponerede aktier. Det gælder udbytte fra både udenlandske og danske aktier.

Det er formålet med de nye regler, at udbyttet fremover skal fremgå af den fortrykte selvangivelse. Hermed slipper de skatteydere, der modtager udenlandsk udbytte, for at udfylde en særskilt selvangivelsesblanket for hvert land, hvorfra de modtager udbytte.

For skatteydere med en udvidet selvangivelse vil oplysningerne fremgå af servicebrevet.

Ikrafttræden

Reglerne om indberetning af udbytte har virkning for udbytte, der udloddes i indkomståret 2001.

Indberetningspligten vedrørende udtagelse af aktier fra depoter har først virkning for indkomståret 2002.

Der vil blive udstedt en bekendtgørelse, der nærmere regulerer indberetningspligten efter de nye regler.