Momsmæssig succession ved overdragelse af automobilvirksomhed

Told- og Skattestyrelsen har ændret praksis vedrørende fastsættelse af købsprisen i forbindelse med momsfri virksomhedsoverdragelse, når sælger og køber anvender brugtmomsordningen.

Succession

Hvis der sker hel eller delvis salg af en virksomhed skal overdragelse af aktiver og varelager ske uden moms, hvis den nye indehaver driver momspligtig virksomhed. Den nye indehaver indtræder i sælgerens momsmæssige status.

Hidtidig praksis

Det følger af en afgørelse fra 1978, at en bilforhandler, der i forbindelse med køb af en virksomhed overtog et lager af brugte biler, kunne vælge mellem at anvende sin egen købspris som anskaffelsessum eller sælgers købspris.

I de tilfælde, hvor overtagelsesprisen er højere end sælgers købspris, kunne køber med fordel vælge at anvende overtagelsesprisen ved afregning af moms ved et senere salg.

Selv om sælgers købspris som regel vil være højere, idet brugte biler falder i værdi, vil der kunne opstå situationer, hvor brugte biler sælges videre til en højere pris. Det kunne for eksempel være tilfældet, hvis prisen på nye biler stiger, hvilket bileksportørerne netop har varslet.

Ny praksis

Med virkning for aftaler indgået den 1. oktober 2001 og senere skal virksomhedsindehavere, der anvender brugtmomsordningen på varer overtaget som led i en virksomhedsoverdragelse, bruge sælgers købspris i forbindelse dennes køb af den brugte vare.

Der er med andre ord ikke længere valgfrihed.

Virkning af succession

1. Moms ved virksomhedsoverdragelse

Salgspris

kr. 1.200.000

Købspris

kr. 1.000.000

Avance

kr. 200.000

Moms

kr. 0Ved virksomhedsoverdragelse skal der ikke beregnes moms. I stedet skal køber anvende den oprindelige købspris, det vil sige kr. 1.000.000 som anskaffelsessum.

2. Moms ved videresalg

Salgspris (købers)

kr. 1.500.000

Købspris (sælgers)

kr. 1.000.000

Avance

kr. 500.000

Moms 25%

kr. 125.000Efter hidtidig praksis kunne køber vælge at anvende egen købspris ved videresalg, selv om han havde succederet og der ikke var beregnet moms ved købet, jf. nr. 1.

3. Moms ved videresalg efter hidtidig praksis

Salgspris

kr. 1.500.000

Købspris (købers)

kr. 1.200.000

Avance

kr. 300.000

Moms 25%

kr. 75.000Som det fremgår af ovennævnte eksempler, er den samlede moms kr. 125.000, hvis køber ved videresalg efter succession anvender sælgers købspris. Hvis køber på trods af successionen anvender egen købspris er momsen kr. 75.000. Det vil sige en difference på kr. 50.000, som statskassen går glip af.

Vor vurdering

Den tidligere praksis var næppe i overensstemmelse med momsloven eller momsdirektivet.

En naturlig forståelse af reglerne om succession må føre til, at køber succederer i sælgers anskaffelsessum.