Skærpelse af holdingreglerne

Gældende regler for udbytte fra udenlandske datterselskaber til danske moderselskaber

Udbytte fra udenlandske datterselskaber til danske moderselskaber

Med virkning fra 1. januar 1999 blev det som hovedregel skattefrit for danske moderselskaber at hjemtage udbytter fra udenlandske datterselskaber. Eneste undtagelse er ud­byt­te vedrørende aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2a, det vil sige aktier i lavt beskattede selskaber, der i væsentligt omfang driver finansiel virksomhed.

Udbytte fra et dansk datterselskab til det udenlandske moderselskab

Også reglerne vedrørende udbytte fra et dansk datterselskab blev lempet, således at udenlandske moderselskaber i alle tilfælde kunne hjemtage udbytte fra danske datterselskaber uden dansk kildebeskatning på ud­byttet. Dette gjaldt uanset, om der f.eks. er tale om et moderselskab hjem­mehørende i en lavskattezone.

Nye regler

Med virkning for udbytte udbetalt efter 1. juli 2001 er reglerne nu ændret.

Udbytte fra udenlandske datterselskaber til danske moderselskaber

Der foretages ingen ændringer for så vidt angår danske moderselskabers hjemtagen af udbytte fra udenlandske datterselskaber.

Udbytte fra et dansk datterselskab til det udenlandske moderselskab

For så vidt angår udbytte fra et dansk datterselskab til et udenlandsk moderselskab indføres der nu væsentlige ændringer.

Hovedreglen er fortsat, at der ikke skal indeholdes kildeskat, når et dansk datterselskab udbetaler udbytte til et udenlandsk moderselskab.

Der er dog en betingelse, at beskatningen af udbyttet frafaldes

1. efter bestemmelserne i moder/datterselskabsdirektivet 90/435/EØF

eller

2. efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Ad 1: EØF direktivet

Hvis udbyttet modtages af et selskab, der beskattes efter de almindelige regler for selskaber i det pågældende land, frafaldes udbyttebeskatningen.

Selskabet skal således være omfattet af begrebet selskab i moder/datter­selskabsdirektivet.

Ad 2: Dobbeltbeskatningsoverenskomst

Udover at det er en betingelse, at der er indgået en dobbeltbeskatnings­overenskomst med det land, hvor moderselskabet er beliggende, er det ligeledes en betingelse, at udbyttet er omfattet af overenskomsten og lempes efter denne.

Ingen kildeskat til Danmark 25 % kildeskat til Danmark
Moderselskabet er hjemme­hørende i et EU-land, og beskatningen frafaldes efter reglerne i moder/datterselskabs­direktivet. Moderselskabet er hjemme­hørende i et land, som Danmark ikke har indgået dobbeltbeskat­nings­overenskomst med.
Moderselskabet er hjemme­hørende i et land, som Danmark har indgået dobbeltbeskat­nings­overenskomst med, og Danmark lemper udbytteskatten efter dobbeltbeskatningsover­ens­komsten. Moderselskabet er hjemme­hørende i et EU-land, men beskatningen frafaldes ikke efter reglerne i moder/datterselskabs­direktivet, idet det udenlandske selskab ikke er omfattet af begrebet selskab.
Moderselskabet er hjemme­hørende i et land, som Danmark har indgået dobbeltbeskatnings­overenskomst med, men udbytte­skatten lempes ikke efter overenskomsten.