Frivillig indbetaling af acontoskat

Den 20. marts 2001 er sidste frist for frivillig indbetaling af acontoskat med 1% tillæg til selskabet.

For indbetalinger foretaget i perioden 21. marts 2001 til 20. november 2001 skal selskabet betale et tillæg på 1%.

Den 20. november 2001 er samtidig sidste frist for frivillig indbetaling af acontoskat.

Betalinger efter 20. november 2001 registreres ikke og indgår derfor som restskat, som opkræves til betaling den 20. november 2002. Der betales et restskattetillæg på 10%.

Hvis der indbetales for meget acontoskat, udløser indbetalingerne en over­skydende skat. Selskabet får en procentgodtgørelse på 4% af den oversky­dende skat.

Procentgodtgørelsen er dog, hvis den overskydende skat overstiger 25.000 kr. begrænset til at udgøre den højeste skat

  • i det aktuelle indkomstår, eller
  • i et af de to forudgående to indkomstår

Nystiftede selskaber kan således ikke få procentgodtgørelse af et større beløb end indkomstårets skatter, i det omfang disse overstiger 25.000 kr.

Kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling

Det forudsættes, at der forventes en stigning i selskabsskatten, hvilket vil udløse en restskat, hvis der ikke foretages en frivillig indbetaling af acontoskat.

Selskabet har følgende valgmuligheder:

  1. Indbetaling af frivillig restskat den 20. marts 2001.
  2. Indbetaling af frivillig restskat den 20. november 2001.
  3. Betale restskat den 20. november 2002.

Nedenstående eksempel viser, hvor stor en forrentning før skat der opnås ved indbetaling af frivillig af skat. Det er forudsat, at selskabet har eksisteret i mere end to indkomstår.

Frivillig indbetaling af skat

Indbetaling af skat 20. november 2001

Indbetaling af skat 20. november 2002

Indbetaling 20. marts 2001 sammenlignet med indbetaling af restskat 20. november 2002

 

Selskabet skal mindst opnå 9,5% p.a. før Skat af egen investering

Indbetaling 20. marts 2001 sammenlignet med indbetaling af restskat 20. november 2001

Selskabet skal mindst opnå 5,8% p.a. før skat af egen investering

Indbetaling 20. november 2001 sammenlignet med indbetaling af restskat 20. november 2002 Selskabet skal mindst opnå 12,85% p.a. før skat af egen investeringEksemplet illustrerer, at frivillig indbetaling af restskat forrentes bedst ved indbetaling den 20. november. Det er desuden lettere at beregne den forven­tede restskat for indkomståret i november i forhold til marts måned.

Vore beregninger ses på vedlagte bilag.

Hvis det senere viser sig, at der er indbetalt for meget frivillig acontoskat, udbetales den for meget indbetalte acontoskat med et skattefri rentetillæg på 4% for virksomheder, som har eksisteret i mere end to år.

Indbetaling af et større beløb end den forventede restskat

Hvis selskabet indbetaler et større beløb end den forventede skat, udløser dette en overskydende skat. Selskabet får som hovedregel et tillæg på 4% af den overskydende skat; dog får nystiftede selskaber og selskaber, hvor ind­komstskatten er større end de seneste to år, ikke dette procenttillæg.

Foretages indbetalingen senest 20. marts 2001, vil indbetalingen blive for­rentet svarende til 4,3% p.a. før skat i 600 dage.

Foretages indbetalingen senest 20. november 2001, svarer dette til en for­rentning på 4,3% p.a. før skat i 360 dage.

Det vil ofte ikke være fordelagtigt at indbetale et større beløb end de for­ventede skatter, idet selskabet i mange tilfælde vil kunne anbringe pengene til en højere forrentning en de ovenfor anførte.