Rentefiksering - genoptagelse

Ved højesteretsdom af 11. februar 1998 blev skattemyndighedernes praksis vedrørende fikseret rente i forbindelse med rentefri eller lavtforrentede lån tilsidesat.

Det bevirkede, at der blev udsendt et genoptagelsescirkulære, hvorefter de skatteydere, der havde fået forhøjet indkomsten som følge af den ulovlige praksis, kunne få genoptaget skatteansættelsen fra og med indkomståret 1993.

På det tidspunkt afviste Told- og Skattestyrelsen imidlertid at imødekomme en anmodning om genoptagelse fra de skatteydere, som hævdede, at de alene havde aftalt en forrentning på grund af skattemyndighedernes praksis om rentefiksering.

Ligestilling

Ligningsrådet har vedtaget, at de skatteydere, der har aftalt en forrentning for at undgå beskatning af en fikseret rente, skal have mulighed for omgørelse af dispositionen, således at der aftales rentefrihed eller en lavere rente.

I de tilfælde, hvor der er aftalt en forrentning for at omgå skattelovgiv­ningen, kan tilladelse til genoptagelse nægtes. En aftalt rentefrihed i et normalt forretningsmellemværende vil ikke være omgåelse.

Endelig skal skatteyder have været i god tro om, at skattemyndighedernes praksis var ulovlig. En bevisbyrde, der næppe kan være svær at løfte, idet skattemyndighederne selv troede at praksis var lovlig.

Frister

Der kan gives tilladelse til genoptagelse for indkomstårene 1993 og fremefter.

Ansøgning om genoptagelse skal indgives til den skatteansættende myndighed inden 1. juli 2002.

Der skal indbetales et gebyr på kr. 1.700, idet der udover anmodningen om genoptagelse skal anmodes om omgørelse.