Revisorudgifter ved køb af aktier

Efter LL § 8 J er der fradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Det samme gælder gebyrer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis udgiften knytter sig til køb af et aktiv, anses udgiften dog for et tillæg til aktivets købesum, jf. LL §8 J, stk. 3.

Landsskatteretten har ved to kendelser af 3. og 11. november 2000 taget stilling til fradragsret i forbindelse med køb af aktier.

Kendelse af 3. november 2000

Et selskab havde købt aktiekapitalen i et amerikansk selskab.

Landsskatteretten fandt ikke, at udgifterne til advokatbistand kunne fra­trækkes efter LL §8 J, stk. 1, idet køb af aktier ikke kunne anses for en udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Udgifterne vedrørte derimod selskabets kapitalinteresser og kunne tillægges aktiernes anskaffelsessum.

Kendelse af 11. november 2000

Et holdingselskab stiftet ved skattefri aktieombytning havde fratrukket revisor- og advokatudgifter i forbindelse med stiftelsen samt udgifter til revision og regnskabsassistance.

Udgifterne til regnskabsassistance var - som ventet - fradragsberettigede, idet udgifterne havde den fornødne tilknytning til den løbende indkomsterhvervelse.

Derimod var der ikke fradragsret for udgifterne i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab, idet begrebet erhvervsvirksomhed i LL §8 J, stk. 1, ikke kunne antages at omfatte et holdingselskabs besiddelse af aktier i et datterselskab.

Vores vurdering

Af ovenstående kendelse af 11. november 2000 ses, at udgifter i forbindelse med stiftelse af et selskab er fradragsberettigede efter LL § 8 J, stk. 1, når der er tale om stiftelse af et erhvervsmæssigt drevet driftsselskab og ikke et holdingselskab.

Når udgifterne vedrører køb af et aktiv, er der ikke tale om udgifter i forbindelse med udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed efter LL §8 J, stk. 3. Udgifterne skal i stedet tillægges anskaffelsessummen for aktivet.