Beskatning af fikseret lejeindtægt

Højesteret fastslog ved dom af 11. september 1998, at der ikke er hjemmel til at beskatte långiver af en fikseret renteindtægt, medmindre der foreligger omgåelse af skattelovgivningen.

Siden Højesteret afsagde dommen om rentefiksering, har det været diskuteret, om dommen også kan udstrækkes til andre områder, hvor skattemyndighederne har beskattet skatteyder af en fiktiv indkomst.

Skattemyndighederne har indtil videre fastholdt, at der er hjemmel til at beskatte udlejer af en fiktiv lejeindtægt.

Vestre Landsrets dom af 25. september 2001

To søstre ejede i fællesskab en lejlighed. Lejligheden var udlejet til den ene søsters datter for 3.200 kr. om måneden. Markedslejen var 4.500 kr.

Skatteforvaltningen og Landsskatteretten ville beskatte søsteren af hendes andel af forskellen mellem markedslejen og den faktisk betalte leje på 3.200 kr., eller 7.800 kr. om året. Som hjemmel blev der henvist til Statsskatte­lovens § 4, stk. 1, litra b.

Vestre Landsret mente ikke, at der i den konkrete sag var hjemmel til at beskatte søsteren af en fiktiv lejeindtægt. Vestre Landsret lagde ved begrundelsen vægt på følgende forhold:

  1. Skatteyder ejede lejligheden sammen med søsteren, som ikke var blevet beskattet af en fikseret leje
  2. Forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen var af begrænset størrelse
  3. Praksis om beskatning af fikseret leje må vurderes i lyset af Højesterets dom i UFR 1998, 584 om beskatning af fikseret rente.

Vores vurdering

Efter vores opfattelse kunne Vestre Landsret nøjes med at begrunde afgørelsen med, at der ikke var interessesammenfald mellem den ene søster og søsterens datter.

Det interessante ved dommen er, at Vestre Landsret vælger at henvise til Højesterets dom om rentefiksering. Denne henvisning ville være overflødig, hvis Vestre Landsret ikke ville udsende det signal, at praksis vedrørende rentefiksering også finder anvendelse ved fiksering af husleje.

Hvis dommen ikke bliver anket, må konsekvensen være, at der ikke er hjemmel til at beskatte udlejer af en fiktiv lejeindtægt. Told- og Skattestyrelsen vil herefter blive nødt til at udsende et genoptagelses­cirkulære, således at skatteydere, der er blevet beskattet af fiktive lejeindtægter, får mulighed for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomstårene 1996 og fremefter, idet dommen vedrørte indkomståret 1996.