Sidste frist for genoptagelse

Ved jævne mellemrum udsteder Told- og Skattestyrelsen såkaldte genoptagelsescirkulærer, når administrativ praksis er blevet underkendt af Landsskatteretten eller domstolene. Skatteyder kan i disse tilfælde anmode om genoptagelse af skatteansættelsen, selv om 3-års fristen er udløbet, hvis anmodning herom fremsættes inden rimelig tid efter, at han eller hun er blevet opmærksom på den nye praksis. Fristen regnes ifølge Told- og Skat

6 måneder fra offentliggørelse af et genoptagelsescirkulære.

Nedenfor har vi opsummeret de p.t. mulige genoptagelsessager samt oplyst fristen for genoptagelse.

TS-cirk. nr. 30 af 8. november 2000 - omregning til kontantværdi.

Cirkulæret vedrører omregning til kontantværdi af overdragelsessummerne for henholdsvis bygninger, installationer og dræningsanlæg samt driftsmidler og skibe.

Ifølge en bekendtgørelse fra Skatteministeriet var skatteydere bortset fra i nogle særligt opregnede undtagelsestilfælde pligtige til at foretage kursansættelsen på unoterede gældsbreve m.v. efter et tabelmateriale, der kvartalsvis udsendes af Told- og Skattestyrelsen.

Landsskatteretten fandt ikke, at der var fornøden hjemmel til at fastsætte, at kontantværdien skulle opgøres efter et tabelmateriale. I stedet skulle handelsværdien lægges til grund.

Fristen for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1994 eller senere indkomstår udløber den 8. maj 2001.

TS-cirk. nr. 31 af 22. november 2000 - fratrædelsesgodtgørelse

I tilfælde, hvor fratrædelsesgodtgørelsen er udbetalt over 2 år, eksempelvis, hvis der har verseret en retssag om en del af fratrædelsesgodtgørelsen, har det tidligere været Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der alene kan gives ét bundfradrag.

Landsskatteretten har nu fastslået, at skatteyderen er berettiget til ét bundfradrag for hvert af årene, hvor fratrædelsesgodtgørelsen er kommet til beskatning.

Fristen for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1995 eller senere indkomstår udløber den 22. maj 2001.

TS-cirk. nr. 32 af 22. november 2000 - kurstab på valutatermins­kontrakter

Ikke-næringsdrivende fysiske personers fradragsret på finansielle kontrakter er begrænset efter kursgevinstloven.

Fradragsbegrænsningen omfatter ikke tab på finansielle kontrakter, der har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. For disse er der således fuld fradragsret.

For så vidt angår valutaterminskontrakter, fremgår det af ligningsvej­ledningen 1999 A.D.2.18.4, at "valutaterminskontrakter, der er indgået til afdækning af kursrisikoen på erhvervsmæssige valutalån, kun kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, såfremt de valutaer, der indgår, er danske kroner og lånets valuta."

Efter at have indgået forlig ved Vestre Landsret er det nu Skatteministeriets opfattelse, at der vil være fradragsret for tab på valutaterminskontrakter, under forudsætning af, at

a) den ene af valutaterminskontraktens to valutaer er den valuta, valutalånet er optaget i,

b) den anden valuta er den, som valutalånet fremover skal være i, og

c) terminskontrakten i relation til løbetid og beløbsstørrelser til enhver tid svarer til en afdækning af fremtidige betalinger af renter og/eller omlægning af restgæld.

Fristen for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1991 eller senere indkomstår udløber den 22. maj 2001.

TS-cirk. nr. 3 af 15. januar 2001 - kursus i udlandet

Efter hidtidig praksis anså skattemyndighederne, at der var en formodning for, at hvis et kursus blev afholdt i udlandet, var der et så betydeligt turistmæssigt islæt, at udgifterne til kurset ikke var fradragsberettiget.

EF domstolen har truffet afgørelse om, at en sådan formodningsregel er i strid med traktatens artikel 12 (forbudet mod forskelsbehandling pga. nationalitet) og artikel 49 (fri udveksling af varer og tjenesteydelser). På den baggrund hævede Told- og Skattestyrelsen anken.

Skatteydere, der enten er blevet nægtet fradrag for kursusudgifter (selvstændigt erhvervsdrivende) eller er blevet beskattet af en kursusudgift (lønmodtagere og hovedaktionærer) alene med den begrundelse, at det pågældende kursussteds beliggenhed ikke var fagligt velbegrundet, idet der var tale om et almindeligt turiststed i udlandet, vil være berettigede til at få genoptaget skatteansættelserne

Fristen for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1988 eller senere indkomstår udløber den 15. juli 2001.