Aktuel Skat

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
23-12-2020

Større fradrag for virksomheder ved investering i driftsmidler eller småaktiver

Folketinget har før jul besluttet at give erhvervslivet skattefordele ved investeringer inden nytår.

Vi har nedenfor opsummeret tiltagene og kommenteret herpå.


02-11-2020

Acontoskat og frivillig indbetaling af restskat for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


30-09-2020

Beregn restskatten for 2020 – kom på forkant med skatten for 2021

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettiget, som de fleste andre renteudgifter. Trods det lave renteniveau går det derfor alligevel hen og bliver en forholdsmæssig dyr løsning ikke at betale din restskat frivilligt inden for årets udgang. Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2020 inden årets udgang.


21-02-2020

Overblik over skattebegunstigede pensionsordninger

Vi har nedenfor vist en oversigt over grænser for fradrag/bortseelsesret ved opsparing på skattebegunstigede pensionsordninger. Oversigten er gældende for indkomståret 2020.


12-02-2020

Skat af gældseftergivelse (akkordordning) af lån i fremmed valuta for kommanditister

Ny vigtig Landsskatteretskendelse som kan have betydning for rigtig mange kommanditister i forbindelse med salg og afvikling af kommanditselskabet.


02-01-2020

Skattekreditordning ved salg af erhvervsejendomme

Ved salg af erhvervsejendomme fra og med den 1. januar 2020 kan sælgeren af en erhvervsejendom opnå skattekredit ved udstedelse af et sælgerpantebrev som en del af finansieringen af salgssummen.


02-01-2020

Fradrag for feriepenge efter den nye ferielov

Den nye ferielov, hvor overgangsordningen er trådt i kraft fra den 1. september 2019 betyder, at den tidligere meget brugte summariske opgørelsesmetode for beregning af feriepengeforpligtelsen er ophævet, og at arbejdsgiveren nu skal opgøre feriepengeforpligtelsen konkret for hver medarbejder.   


06-12-2019

Overvej mulighederne for skatteoptimering, når du bruger virksomhedsordningen

Vi anbefaler, at selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, inden årets udgang sammen med deres eventuelle rådgivere, tager konkret stilling til årets dispositioner, for at have muligheden for at optimere årets skattebetalinger bedst muligt. 


26-09-2019

Acontoskat og frivillig indbetaling af restskat for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


25-09-2019

Beregn restskatten for 2019 – kom på forkant med skatten for 2020

SKAT skruede sidste år op for rentesatserne

Som bekendt skruede Skat allerede sidste år op for rentesatserne på jeres skattebetalinger. Da renterne stadig ikke er gjort fradragsberettiget, er der efter vores mening tale om forholdsmæssige høje rentesatser. Du kan dog stadig helt undgå at betale renter, hvis du udjævner eller betaler restskatten inden årets udgang, hvilket vi mener bør være et incitament til at få beregnet din forventede skat for indkomståret 2019 allerede nu og inden årets udgang.