Beregn restskatten for 2020 – kom på forkant med skatten for 2021

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettiget, som de fleste andre renteudgifter. Trods det lave renteniveau går det derfor alligevel hen og bliver en forholdsmæssig dyr løsning ikke at betale din restskat frivilligt inden for årets udgang. Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2020 inden årets udgang.

 

Beregn den forventede skat for 2020 inden årets udgang

Har du haft, eller vil du få ekstraordinære indtægter, for eksempel udbetaling af indefrosne feriepenge, indtægter ved salg af fast ejendom, aktier, virksomhed (for eksempel K/S anparter), store kursudsving i 2020 på lagerbeskattede værdipapirer eller bliver virksomhedens overskud bare større end forudsat ved forskudsregistreringen, vil det således være en god ide at beregne den forventede skat for 2020 inden årets udgang.

 

Det samme gør sig gældende hvis du i 2020 er blevet eller bliver gift eller skilt, du starter eller ophører med at indbetale til en pensionsordning eller måske har omlagt, rentetilpasset eller indfriet lån.

 

Hvis du har en samarbejdsaftale med SkatteInform beregner vi gerne din skat for 2020 uden særskilt honorar. Du modtager en mail fra os ultimo september 2020, med nærmere angivelse af hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker denne beregning.

 

Har du ikke en samarbejdsaftale med SkatteInform, kan du lave en aftale med os om en skatteberegning inden årets udgang. I så fald beder vi dig kontakte os på tlf. 33 32 10 10 eller sende en mail til statsautoriseret revisor Inge Nilsson: INI@skatteinform.dk for et uforpligtende tilbud.

 

Skatteplanlægning 2020 og 2021

Hvis du allerede nu har en forventning om ekstraordinære indtægter i 2020 eller måske en forventning om ekstraordinært fald i indkomsten i 2021 ift. 2020, er det vigtigt at vi også informeres om dette, af hensyn til en eventuel skatteplanlægning og forskudsregistrering for 2020 og 2021.

 

Vi udarbejder gerne en skatteplan med alternativer og tilhørende rådgivning mod sædvanligt honorar.

 

Hvis du er interesseret i ovenstående, beder vi dig kontakte os, således at vi kan drøfte dine ønsker og muligheder.

 

Skemaet viser, hvordan frivillige indbetalinger af forventet restskat kan foretages.

 

 

Ændre forskudsregistreringen

 

Ingen beløbsgrænse

 

 

Overskydende skat

Ingen beløbsgrænse

Du modtager en procentgodtgørelse på ?%. Med nuværende renteniveau vil procentgodtgørelsen formentlig blive 0%!!! – som den også var for overskydende skat for 2018 og 2019.

(Oplyses ultimo 2020).

Frivillig indbetaling senest 31. december 2020 (NB! beløbet skal være trukket på din bankkonto denne dato)

Ingen beløbsgrænse

Uanset om der fastsættes en procentgodtgørelse på overskydende skat eller den bliver 0%, så modtager du ingen procentgodtgørelse af en eventuel overskydende skat som skyldes en frivillig indbetaling.

 

Opstår der trods din frivillige indbetaling af restskat inden 31. december 2020 alligevel en yderligere restskat, se nedenfor.

Frivillig indbetaling efter

31. december 2020, men senest 1. juli 2021.

Ingen beløbsgrænse

Du skal betale en dag til dag rente* af hele den frivillige indbetaling fra 1. januar 2021 til betalingsdagen.

 

Opstår der efter den frivillige indbetaling alligevel restskat, som du også indbetaler inden 1. juli 2021 pålægges denne ligeledes dag-til-dag renten fra 1. januar 2021 til betalingen.

 

Er der stadigvæk restskat efter den 1. juli 2021 pålægges denne et noget dyre procenttillæg**

 

* Dag-til-dag-renten for restskat for 2020 udgør den fastsatte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber med fradrag af 0,5 procentpoint. For 2019 restskatter udgjorde dag-til-dag renten 2,0%. Dag-til-dag-renten for restskatter for 2020 fastsættes ultimo 2020

 

** Procenttillæg for restskat for 2020 udgør den fastsatte kassekreditrente for ikke finansielle selskaber tillagt 1,5 procentpoint. For 2019 restskatter udgjorde procenttillægget 4,0%. Procenttillæg for restskatter for 2020 fastsættes ultimo 2020.

 

Forventer du restskat for 2020, kan du gøre følgende:

  1. Ændre forskudsregistreringen
  2. Foretage en rentefri frivillig indbetaling af hele beløbet inden årets udgang – se dog afsnittet ”Hvis du anvender virksomhedsordningen” nedenfor
  3. Foretage en frivillig indbetaling senest den 1. juli 2021, som dog koster dig en ikke fradragsberettiget dag-til-dag-rente fra 1. januar 2021 til betalingen.

 

Hvis du anvender virksomhedsordningen, kan der dog være situationer, hvor indbetaling af restskat med fordel kan udskydes til d. 1. januar 2021 mod betaling af 1 dags rente (dag-til-dag-rente).

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, er måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.