Ændringer i kapitalindkomst herunder renter

 

Ved Skattereformens indførelse kan værdien af dit rentefradrag falde. Dog er der indført en kompensationsordning, således at du ikke vil kunne mærke det i din økonomi. Ligeledes indføres et bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst for de, der betaler topskat af kapitalindkomsten.

 

 

1. Positiv nettokapitalindkomst


Kapitalindkomst har ændret navn til positiv eller negativ "nettokapitalindkomst". Har du mere positiv end negativ kapitalindkomst vil du netto, sammenlagt, have positiv nettokapitalindkomst.

Nettokapitalindkomst kan bestå af skattepligtige kursgevinster, kapitalafkast fra virksomheder eller renteindtægter.

Fra indkomståret 2010 indføres der et bundfradrag for indregning af positiv nettokapitalindkomst i topskatten. Fradraget vil udgøre kr. 40.000 og kr. 80.000 for ægtefæller. Sagt med andre ord skal der ikke betales topskat af positiv nettokapitalindkomst for beløb på kr. 40.000 eller derunder. Har du positiv nettokapitalindkomst på. kr. 50.000, skal du kun indregne kr. 10.000 i grundlaget for topskat. For personer, der betaler topskat, vil den marginale skattesats på nettokapitalindkomst af mindre beløb falde væsentligt. Dette bundfradrag er kun relevant for personer med indkomst over topskattegrænsen, som for 2010 vil være kr. 389.900.

Ægtefæller skal beregne nettokapitalindkomsten under et. Er der således et uudnyttet bundfradrag hos den ene ægtefælle, kan dette overføres til den anden. Det gør ingen forskel, hvorvidt ægteskabet har været indgået i hele året eller blot ved indkomstårets udgang. Nedenstående eksempel kan illustrere beregningen:


 

Mand

Hustru

Negativ kapitalindkomst

15.000

10.000

Positiv kapitalindkomst

0

110.000

Positiv nettokapitalindkomst for ægtefællerne

0

85.000

Bundfradrag 2 x 40.000 for ægtefællerne i alt

0

-80.000

Indregning i topskattegrundlaget

0

5.000


Det kan således være fornuftigt at vurdere ægteskab, hvis man er samlevende. Har den ene part ingen kapitalindkomst, og den anden har over kr. 40.000, kan der spares i skat, da det uudnyttede bundfradrag kan overføres til ægtefællen, som hermed minimerer sit topskattegrundlag.

 

2. Negativ nettokapitalindkomst

 

Skattereformen ændrer på skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst, rentefradragsværdien, fra og med indkomståret 2012. Da der er tale om nettokapitalindkomst, vil det være negativ nettokapitalindkomst efter modregning af positiv kapitalindkomst.

I alt sker der en reduktion med 1% enhed årligt over 8 år frem til 2019. Fradragsværdien går fra 33,5 % til 25,5 %.

Der indføres dog et bundfradrag på kr. 50.000 og kr. 100.000 for ægtepar. Værdien af bundfradraget vil ikke blive reguleret. Dette bundfradrag gør, at man ikke vil blive ramt af den faldende skatteværdi, som beskrevet ovenfor.

Har du negativ nettokapitalindkomst på beløb under bundfradraget, vil du stadig få en fradragsværdi på 33,5 %. Det vil således kun være beløbet, der overstiger bundfradraget, der vil have en lavere fradragsværdi.

Bundfradraget vil automatisk blive indregnet i din forskudsopgørelse og årsopgørelse for indkomståret 2012.

Isoleret set synes dette at ramme personer, som har meget stor gæld og hertil hørende renteudgifter uden at have anden positiv kapitalindkomst i forhold til sin øvrige indkomst. F.eks. nogle boligejere. Dette er dog ikke tilfældet, da der ligeledes indføres en kompensationsordning for at undgå, at sådanne personer oplever at blive hårdt ramt i deres økonomi.


2.1 Kompensationsordning


Denne ordning træder ligeledes i kraft i indkomståret 2012 og vil indtil videre vare frem til 2019. Ordningen vil kompensere for ovennævnte faldende fradragsværdi af negativ nettokapitalindkomst men også for ligningsmæssige fradrag.

Du vil således opnå kompensation, hvis den faldende fradragsværdi vil mindske dit rådighedsbeløb mere end hvad de øvrige skattelettelser vil forøge det. Har du skattelettelser på kr. 6.000 i 2012, men nedsættelse af fradrag til en værdi af kr. 9.000, vil forskelsbeløbet på kr. 3.000 modregnes i indkomstskatten for 2012. Er du gift, vil der ske en samlet beregning for begge ægtefæller.

Kompensationen vil automatisk blive beregnet af SKAT og indgå i din forskudsopgørelse og årsopgørelse for indkomståret 2012.

Derfor vil der ikke ske fald i rådighedsbeløbet, men personer, som falder ind under kompensationsordningen, vil således ikke nyde lige så godt af skattelettelserne som andre personer.

 

Ønsker du en oversigt og yderligere information om Skattereformen kan du klikke her.


Kontakt SkatteInform


Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.


Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores statsautoriserede revisorer og skattekonsulenter til rådighed med kvalificeret rådgivning.


Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk


SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V


Artikel nr. 2009-4 af 3. september 2009

Kilde: LOV nr. 459 af 12/06/2009 med tilhørende forarbejder


Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning