Ændringer på pensionsområdet

 

Som så mange andre områder er også pensionsbeskatningen blevet justeret ved Skattereformen. Der vil fremover være loft på indbetalinger til ratepension og forskellige aldersgrænser ændres.

 

1. Loft over indbetaling på ratepensioner


Fra og med indkomståret 2010 vil det ikke længere være muligt at indbetale mere end kr. 100.000 på ratepensioner og få fradrag for hele indbetalingen. Formålet er ifølge regeringen, at begrænse større indbetalinger (over kr. 100.000), som sjældent har et egentlig pensionsformål for øje, og kun fortages for at spare i skat. Hidtil man med fordel kunne indbetale store beløb på ratepensioner og få fradrag i sin skattepligtige indkomst. Tilmed var udbetalingen af pensionen typisk beskattet til en lavere værdi, end hvad fradraget udgjorde.


Loftet på. kr. 100.000 vil omfatte indbetalinger på ratepensioner, rateforsikringer samt ophørende livrenter, da disse kan have karakter af opsparing i stedet for pension. Dette gælder for privattegnede såvel som arbejdsgiverbetalte ordninger. Beløbet reguleres årligt.


Derimod vil livsvarige livrenteordninger samt ordninger med løbende udbetalinger ikke være omfattet af loftet, da denne har karakter af at være forsikring og derimod ikke udelukkende opsparing. Ordninger med løbende udbetalinger er alderspension, børnepension, ægtefælle -og samleverpension eller invalidepension. Pensionsordninger for professionelle sportsudøvere berøres heller ikke af loftet. Man kan med andre ord stadig indbetale uden loft på sådanne ordninger og stadig få fuldt fradrag.

For selvstændige erhvervsdrivende er der særregler. Frem til 2015 kan der stadigvæk indsættes 30% af overskuddet før renter mv. til ratepension. Efter 2015 vil selvstændige ligeledes være omfattet af loftet på kr. 100.00 til indbetaling på ratepension, rateforsikring og ophørende livrenter.

Ved ophør af selvstændig virksomhed kan der dog fortsat indsættes op til kr. 2.507.900 (2010) på pensionsordninger, som ellers er omfattet af loftet på de kr. 100.000.


De gældende regler om fordeling af fradraget for indbetalinger, som i visse tilfælde fordeles over flere indkomstår ophæves i forbindelse med loftets indførelse. Dog ophører det kun for de pensioner, som omfatter loftet. Nedenstående oversigt viser, hvilke pensioner, der berøres af loftet.


Loft over indbetalinger med fradrag

 

Intet loft - fuldt fradrag

 

Rateforsikring

Livsvarig livrente

Ratepension

Børnepension

Ophørende livrente

Invalide pension

 

Alderspension

 

Ægtefælle -og samlever pension

 

Sportspension
Det skal oplyses, at loftet træder i kraft 1. januar 2010 og gælder for alle indbetalinger til trods for at aftalen om indbetalinger af større beløb er indgået tidligere. Der er dog visse overgangsregler for gamle aftaler. Nogle af disse er beskrevet nedenfor. Ved opgørelse af loftet på kr. 100.000 skal det bemærkes, at arbejdsgiverens indbetalinger anvendes først og herefter det private indskud.

Forskudsopgørelsen for 2010 vil ikke være opdateret omkring dette loft. Dette kan medføre restskat for dig. Derfor kan det anbefales, at du sørger for, at forskudsopgørelsen ændres til de nye regler.

 

2. Ændring af aldersgrænser m.m.

 

Der er nu ikke længere regler om aldersgrænser, der bestemmer hvornår du senest kan oprette kapital- eller ratepension. Tidligere var det bestemt, at ratepension skulle være oprettet inden efterlønsalderen og inden 60 år for kapitalpension. Fremover vil aldersgrænsen for ratepensioner kun være bestemt af, at pensionen udbetales over minimum 10 år. Da sidste udbetaling ikke må ske senere end 25 år efter oprettelsen, vil aldersgrænsen for oprettelse dermed være inden du er fyldt 75 eller 77 år.

For kapitalpensioner gælder der samme aldersgrænse for oprettelse.

Ophævelsen for de tidligere regler om aldersgrænser er trådt i kraft d. 1. juli 2009.


Endvidere er aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpension hævet. Tidligere svarede aldersgrænsen for udbetaling til efterlønsalderen tillagt 10, og var derfor 70 eller 72 år. Det er vedtaget, at øge aldersgrænsen med 5 år. Dette betyder, at aldersgrænsen for udbetalingen i stedet vil være mellem 60 år til 75 eller fra 62 til 77 år.


Tidligere var der en karensperiode på 5 år efter oprettelse af en ratepension på udbetaling af første rate. Denne karensperiode er ophævet, og det er således muligt at få udbetalingen af raterne ved pensionering. Dette til trods for at ordningen er oprettet kort før pensionering.

Det skal dog bemærkes, at ophævelsen af denne regel ikke gælder for selvstændigt erhvervsdrivende og for udbetaling af ophørspensioner.3. Overvejelser omkring pensionsindbetalinger


Med de nye regler om loft på kr. 100.000 for fradragsberettige indbetalinger og ændrede aldersgrænser er der overvejelser du bør gøre dig ved planlægning af dit pensionsforløb. Vi har i nedenstående afsnit beskrevet nogle eksempler, som viser, at der er forskellig muligheder for udnyttelse af fradrag.


Der er en del forskellige overgangsordninger for pensioner, oprettet inden lovforslagets fremsættelse d. 22. april 2009. Nedenstående er et eksempel på, hvordan et pensionsindbetalinger kan forløbe:


 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ratepension

3 mio. indskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årligt fradrag i indkomst til trods for loft

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000


Da der er tale om en gammel ordning, vil der i en situation som denne stadig være fuld fradrag for indskuddet, til trods for at det overstiger loftet på kr. 100.000.

Dette er blot en måde, hvorpå en aftale om pension er opbygget. Kontakt derfor dit pensionsinstitut og hør hvordan din aftale kan udnyttes bedst muligt under de nye regler.


Der er andre regler for pensionsordninger oprettet d. 22/4/09-30/12/09. Nedenstående er et eksempel på et andet pensionsforløb.


 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ratepension

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

 

 

 

 

 

Årligt fradrag i indkomst under loft

150.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

3

muligheder med de 50.000

 

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1

Indskud på fx livsvarig livrente. Fuldt fradrag for beløb i personlig indkomst

2

Lade stå på ratepensionen. Intet fradrag men skal heller ikke til beskatning ved udbetaling

3

Vælge at nedsætte de aftalte beløb til 100.000 fra 2010-2013. Ingen genbeskatning af de 50.000 fra 2009


Som eksemplet viser, er det ikke muligt fratrække mere end kr. 100.000 i din personlige indkomst, medmindre du tegner en livsvarig livrente.

Ovenstående er blot eksempler, der illustrerer, at der er forskellige muligheder for tilrettelæggelse af din pension.


Fremover skal det også overvejes, om det overhovedet kan betale sig at indbetale på pensionsordninger. Fra og med 2010 falder fradragsværdien, da skatteprocenten er faldende. For kapitalpensioner vil fradragsværdien således være mindre end 40%, men beskatningen er indtil videre 40%. Konklusionen må således være, at er der kort tid til pensionering, vil det som udgangspunkt ikke være fordelagtigt at indbetale på kapitalpensionsordning.


Derfor må vi igen opfordre dig til at kontakte dit pensionsinstitut for nærmere vejledning om tilrettelæggelse af pensionsforløb.


Ønsker du en oversigt og yderligere information om Skattereformen kan du klikke her.


3. Kontakt SkatteInform


Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.


Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores statsautoriserede revisorer og skattekonsulenter til rådighed med kvalificeret rådgivning.


Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk


SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V


Artikel nr. 2009-8 af 3. september

Kilde: Lov nr. 412 af 29/05/2009 med tilhørende forarbejder


Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning