Beregn restskatten for 2017 – kom på forkant med skatten for 2018

Nu er det igen tid til at beregne den forventede skat for indkomståret 2017, hvis:

 

  • Du vil undgå at betale rente af din restskat
  • Du overvejer at disponere med henblik på at reducere din skattebetaling
  • Du gerne vil have overblik over din økonomi

 

Har du haft, eller vil du få ekstraordinære indtægter, for eksempel indtægter ved salg af fast ejendom, aktier, virksomhed (for eksempel K/S anparter), store kursudsving i 2017 på lagerbeskattede værdipapirer eller bliver virksomhedens overskud bare større end forudsat ved forskudsregistreringen, vil det være en god ide at beregne den forventede skat for 2017 allerede nu.

Det samme gør sig gældende hvis du i 2017 er blevet eller bliver gift eller skilt, du starter eller ophører med at indbetale til en pensionsordning eller måske har omlagt, rentetilpasset eller indfriet lån.

 

Hvis du har en samarbejdsaftale med SkatteInform beregner vi gerne din skat for 2017 uden særskilt honorar. Det kræver imidlertid, at du sender os alle oplysninger, som vi skal bruge, og at vi kan lave beregningen på denne baggrund alene - uden selv at skulle indhente oplysninger fra dig eller andre. Skal vi selv søge/indhente oplysninger til brug for skatteberegningen eller rådgive særskilt herom, forbeholder vi os ret til honorar for dette arbejde. Er du i tvivl om, hvilke oplysninger vi skal have, er du velkommen til at kontakte os.

 

Skatteplanlægning 2017 og 2018

Hvis du allerede nu har en forventning om ekstraordinære indtægter i 2018 for eksempel ved salg af K/S anparter eller lignende, eller måske en forventning/vished om ekstraordinært fald i indkomsten i 2018 ift. 2017 anbefaler vi at dette ligeledes oplyses af hensyn til skatteplanlægningen for 2017 og 2018.

 

Vi udarbejder gerne en skatteplan med alternativer og tilhørende rådgivning mod sædvanligt honorar.

 

Hvis du er interesseret i ovenstående, beder vi dig kontakte os, således at vi kan drøfte dine ønsker og muligheder.

 

Mellem jul og nytår 2017

Kontoret er lukket mellem jul og nytår, hvorfor vi beder om dine/jeres oplysninger i god tid, så alle skatteplanlægningssager og skatteberegninger kan færdiggøres i god tid før jul.


Skemaet viser, hvordan frivillige indbetalinger af forventet restskat kan foretages.

 

Ændre forskudsregistreringen Ingen beløbsgrænse  
Overskydende skat Ingen beløbsgrænse

Du modtager en procentgodtgørelse på 0,5%. 

Frivillig indbetaling senest 31. december 2017 (NB! beløbet skal være trukket på din bankkonto denne dato) Ingen beløbsgrænse

Du modtager ingen procentgodtgørelse af en eventuel overskydende skat som skyldes en frivillig indbetaling.

 

Opstår der alligevel restskat, se nedenfor.

Frivillig indbetaling efter

31. december 2017, men senest 1. juli 2018.
Ingen beløbsgrænse

Du skal betale en dag til dag rente* af hele den frivillige indbetaling fra 1. januar 2018 til betalingsdagen.

 

Opstår der efter den frivillige indbetaling alligevel restskat, som du også indbetaler inden 1. juli pålægges denne ligeledes dag til dag renten fra 1. januar 2018 til betalingen.

 

Er der stadigvæk restskat efter den 1. juli 2018 pålægges denne et procenttillæg på 3,7%

 

*      Dag til dag renten for restskat udgør 1,7% for selvangivelsen 2017.

 

**    Procenttillæg for restskat for 2017 udgør 3,7%.

 

 

Forventer du restskat for 2017, kan du gøre følgende:

 

  1. Ændre forskudsregistreringen
  2. Foretage en rentefri frivillig indbetaling af hele beløbet inden årets udgang – se dog afsnittet ”Hvis du anvender virksomhedsordningen” nedenfor
  3. Foretage en frivillig indbetaling senest den 1. juli 2018, som dog koster dig en ikke fradragsberettiget dag til dag rente fra 1. januar 2018 til betalingen. 

 

Hvis du anvender virksomhedsordningen, kan der dog være situationer, hvor indbetaling af restskat med fordel kan udskydes til d. 1. januar 2018 mod betaling af 1 dags rente (dag til dag rente).