Kursgevinster er fremover skattepligtige

Du bør være opmærksom på, at kursgevinster på danske obligationer m.m. er blevet skattepligtige for personer. Har du et tilsvarende tab vil dette ligeledes være fradragsberettiget. Ændringen er sket som følge af vedtagelsen af L 112, som blandt andet er vedtaget for at sikre overholdelse af EU-retten. Denne udgave af Aktuel Skat vil gennemgå de områder, hvor der er sket en markant ændring, som har betydning for personer.

 

1. Generel skattepligt/fradragsret

Ved køb af for eksempel danske obligationer har mindsterenten være afgørende for, om gevinst/tab skulle være skattepligtig/fradragsberettiget eller ej.

De ændrede regler ophæver mindsterentereglen for køb foretaget efter den 27. januar 2010. Således indføres en generel skattepligt/fradragsret for alle køb af obligationer pantebreve m.m., såkaldte fordringer. Dette gælder uanset om der er tale om danske eller udenlandske, sortstemplede eller blåstemplede fordringer udstedt før 27. januar 2010.

Der vil ikke være skattepligt for kursgevinster, der opstår i forbindelse med låneomlægning af obligationslån.

Gevinsten/tabet indgår som en del af kapitalindkomsten.

Vi skal også oplyse om, at det nu er et krav, at køb af børsnoterede obligationer er indberettet til SKAT, hvis der ønskes fradrag for et eventuelt tab.

Indberetningen til SKAT vil ske via pengeinstituttet, hvis der handles igennem et dansk pengeinstitut. Hvis der handles med et udenlandsk pengeinstitut, kan der eventuelt laves en aftale med det pågældende pengeinstitut om, at de varetager indberetningen. Alternativt skal skatteyderen selv foretage indberetningen af købet til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb.

 

2. Mindsterenten ophæves

Opgørelsen af mindsterenten er ophørt i kursgevinstloven. I stedet er indholdet flyttet til lov om finansiel virksomhed. Indholdet og opgørelsesmetoden er den samme.

Det har været en nødvendighed, at bibeholde en opgørelsesbestemmelse, da denne rentesats anvendes på flere andre områder.

Eksempelvis anvendes mindsterenten ved stiftelse af personalelån. De daværende regler om personalelån vil derfor tilsvarende være gældende, og renten der skal anvendes vil stadig være mindsterenten.

Således er det stadig Københavns Fondsbørs, der beregner renten og udsender meddelelses herom.

Vi kan oplyse, at renten for perioden 1. juli 2010 - 31. december 2010 er 1 % p.a.

 

3. Bagatelgrænse

Der er indført en bagatelgrænse på kr. 2.000. Det betyder, at der kun vil være skattepligt/fradragsret, hvis gevinsten/tabet overstiger kr. 2.000. Dette er uanset, om der er tale om danske eller udenlandske fordringer. Det skal dog bemærkes, at så snart tabet/gevinsten overstiger kr. 2.000, så er det hele beløbet, der beskattes eller kan fratrækkes. 

 

4. Fraflytning

Ved indførelsen af den generelle skattepligt/fradragsret på fordringer er der ligeledes indført fraflytningsbestemmelser. Disse bestemmelser svarer til principperne for aktier herunder beholdningsoversigt og henstandsbeholdning.

 

5. Nedsættelse af skattesats

Skattesatsen for positiv nettokapitalindkomst nedsættes. Den marginale skattesats for positiv nettokapitalindkomst var før 51,5 %. Over de kommende 5 år vil satsen falde med 2 % -point årligt og til 42 % i 2014. Dette svarer til den høje progressionssats for aktieindkomst. For indkomståret 2010 er stasen således 49,5 % og for 2011 er den 47,5 %.

Det skal dog bemærkes, at denne nedsættelse kun berører personer, der betaler topskat og har over kr. 40.000 (kr. 80.000 ægtefæller) i positiv nettokapitalindkomst. 

 

5.  Ikrafttræden

De ændrede regler træder i kraft for fordringer som er købt d. 27. januar 2010 eller senere. Dog gælder oplysningspligten for at opnå tab på børsnoterede fordringer først for indkomståret 2011.

 

6. Skatteberegning

Der er sket flere ændringer i skattesatser og beløbsgrænser ved både skattereformen og vedtagelser af andre love. Nedenstående skema illustrerer et udsnit af de aktuelle grænser og satser.

    2010   2011   2012   2013    2014  2015

Topskattegrænse

  389.900  389.900  389.900  389.900 Ekstraordinær  forhøjelse?   ?

Marginalskat personlig indkomst                                    

  51,5   51,5   51,5   51,5   51,5  51,5

Marginalskat positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000/80.000

  49,5   47,5   45,5   43,5   42  42

Marginalskat positiv nettokapitalindkomst under kr. 40.000/80.000

  36,5   36,5   36,5   36,5   36,5  36,5

Værdi af negativ nettokapitalindkomst over kr. 50.000/100.000

  33   33   32   31   30   29

Værdi af negativ nettokapitalindkomst under kr. 50.000/100.000

 33

 33

 33

 33

 33

 33

  Aktieindkomst under 48.300/96.600

  28   28   27   27   27   27

  Aktieindkomst over 48.300/96.600

  42   42   42   42   42   42

De ændrede regler, satser og grænser er allerede trådt i kraft for indkomståret 2010.

Til trods for nedsættelsen af marginalskatten på positiv nettokapitalindkomst, skal der stadig betales en forholdsvis høj skat (49,5 %) af positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 (kr. 80.000 for ægtefæller) for personer, der betaler topskat.

Endvidere er fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst faldende med 1%-point årligt for negativ nettokapitalindkomst over kr. 50.000 (100.000 for ægtefæller) fra indkomståret 2012.

Den høje beskatning sammenholdt med beskatning under 80.000 og ikke mindst den lavere fradragsværdi af negativ nettokapitalindkomst gør, at indkomsten om muligt bør tilpasses.*

Det kan derfor være fornuftigt at få foretaget en skatteberegning med henblik en optimering af din skat allerede for indkomståret 2010 inden årets udgang.

 

7. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Ønsker du, dine skatteforhold skal gennemgås og der foretages en skatteberegning med henblik på at minimere den samlede skattebetaling i forhold til ovenstående gennemgang af de ny regler samt andre skatteområder, står vores statsautoriserede revisorer og skattekonsulenter til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Kilde: LOV nr. 724 af 25/06/2010 med tilhørende forarbejder

*Dette nyhedsbrev er et supplement til Aktuel Skat 2009-4 som følge af ændringerne på området.

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.