Du bør overveje, om dine indlån i banken er garanteret efter 30. september, hvis banken går konkurs 

Den 30. september 2010 ophører den ubegrænsede statsgaranti, som blev udstedt i efteråret 2008 (Bankpakke 1).

Fra 1. Oktober 2010 udgør dækningen således ca. 750.000 kr. (100.000 euro).

Hvilke banker er omfattet af garantien:

Danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskaber med tilladelse til at drive virksomhed efter lov om finansiel virksomhed skal være tilsluttet og yde bidrag til fonden. Dette gælder også for danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme udenfor EU.

Danske filialer af udenlandske institutter, som er hjemmehørende i andre lande indenfor EU, er tilsluttet den garantiordning, som gælder for instituttets hjemland.  Pengeinstituttet kan dog vælge at tilslutte sig den danske indskydergarantiordning som supplement, hvis denne yder en bedre dækning end hjemlandets garantiordning.

 

Hvilke bankkunder er garanteret:

Den danske Garantiordning gælder for juridiske personer (privatpersoner og selskaber), og gælder det samlede engagement med det enkelte pengeinstitut.  Dvs. kontante indlån fratrukket eventuelle lån og andre forpligtelser overfor pengeinstituttet.

Dækningen på kr. 750.000 gælder pr. pengeinstitut og pr. person og er der flere kontohavere, betragtes det som flere indskydere.

Har et par (ikke nødvendigvis ægtepar) flere uformelle "fælleskonti" i et pengeinstitut er det derfor vigtigt at disse konti også registreres formelt som fælleskonti. Dette kan kun ske ved at Pengeinstituttet noterer begge som ejere af kontiene.

   

Pensionsordninger:

Pensionskonti og visse andre konti er som udgangspunkt ikke omfattet af den begrænsede garanti (se dog nedenfor vedrørende investering af pensionsmidler). Det gælder f.eks. børne- og boligopsparinger samt uddannelses- og etableringskonti, som således fortsat er omfattet af ubegrænset dækning.

Investerer du dine, normalt 100% dækkede, pensionsmidler i værdipapirer mister du dog retten til den ubegrænsede dækning.

Er pensionsmidlerne investeret gennem pengeinstituttets egne puljeordninger dækkes disse dog stadig som kontante indskud, dvs. 100% dækning uden begrænsning.

 

Værdipapirer:

Private værdipapirer i individuelt pensionsdepot omfattes ikke af garantifonden idet, disse blot udleveres til ejeren uafhængigt af pengeinstituttets status. Skulle det undtagelsesvis indtræffe at et konkursbo ikke kan udlevere disse papirer, da dækker garantifonden indtil 150.000 (20.000 euro) pr. investor.

Garantifonden dækker ikke tab på checks, værdipapirer, garantitilsagn og andre dokumenter, herunder kapitalbeviser som er udstedt af pengeinstituttet selv.

 

6. Kontakt SkatteInform

 Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Ønsker du, at dit eller jeres selskab skal gennemgås med henblik på at minimere selskabets skattebetaling i forhold til ovenstående gennemgang af den ny regler, står vores statsautoriserede revisorer og skattekonsulenter til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.