Beregn restskatten for 2019 – kom på forkant med skatten for 2020

SKAT skruede sidste år op for rentesatserne

Som bekendt skruede Skat allerede sidste år op for rentesatserne på jeres skattebetalinger. Da renterne stadig ikke er gjort fradragsberettiget, er der efter vores mening tale om forholdsmæssige høje rentesatser. Du kan dog stadig helt undgå at betale renter, hvis du udjævner eller betaler restskatten inden årets udgang, hvilket vi mener bør være et incitament til at få beregnet din forventede skat for indkomståret 2019 allerede nu og inden årets udgang.

Har du haft, eller vil du få ekstraordinære indtægter, for eksempel indtægter ved salg af fast ejendom, aktier, virksomhed (for eksempel K/S anparter), store kursudsving i 2019 på lagerbeskattede værdipapirer eller bliver virksomhedens overskud bare større end forudsat ved forskudsregistreringen, vil det således være en god ide at beregne den forventede skat for 2019 inden årets udgang.

 

Det samme gør sig gældende hvis du i 2019 er blevet eller bliver gift eller skilt, du starter eller ophører med at indbetale til en pensionsordning eller måske har omlagt, rentetilpasset eller indfriet lån.

 

Hvis du har en samarbejdsaftale med SkatteInform beregner vi gerne din skat for 2019 uden særskilt honorar. Du modtager en mail fra os ultimo september 2019, med nærmere angivelse af hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker denne beregning.

 

Har du ikke en samarbejdsaftale med SkatteInform, kan du lave en aftale med os om en skatteberegning inden årets udgang. I så fald beder vi dig kontakte os på tlf. 33 32 10 10 eller sende en mail til statsautoriseret revisor Inge Nilsson: INI@skatteinform.dk  for et uforpligtende tilbud.

 

Skatteplanlægning 2019 og 2020

Hvis du allerede nu har en forventning om ekstraordinære indtægter i 2020 eller måske en forventning om ekstraordinært fald i indkomsten i 2020 ift. 2019, er det vigtigt at vi også informeres om dette, af hensyn til en eventuel skatteplanlægning og forskudsregistrering for 2019 og 2020.

 

Vi udarbejder gerne en skatteplan med alternativer og tilhørende rådgivning mod sædvanligt honorar.

 

Hvis du er interesseret i ovenstående, beder vi dig kontakte os, således at vi kan drøfte dine ønsker og muligheder.

 

Skemaet viser, hvordan frivillige indbetalinger af forventet restskat kan foretages.

 

 

Ændre forskudsregistreringen

 

Ingen beløbsgrænse

 

 

Overskydende skat

Ingen beløbsgrænse

Du modtager en procentgodtgørelse på ?%. Med nuværende renteniveau vil procentgodtgørelsen formentlig blive 0%!!! – som den også var for overskydende skat for 2018.

(Oplyses medio november 2019).

Frivillig indbetaling senest 31. december 2019 (NB! beløbet skal være trukket på din bankkonto denne dato)

Ingen beløbsgrænse

Uanset om der fastsættes en procentgodtgørelse på overskydende skat eller den bliver 0%, så modtager du ingen procentgodtgørelse af en eventuel overskydende skat som skyldes en frivillig indbetaling.

 

Opstår der trods din frivillige indbetaling af restskat inden 31. december 2019 alligevel en yderligere restskat, se nedenfor.

Frivillig indbetaling efter

31. december 2019, men senest 1. juli 2020.

Ingen beløbsgrænse

Du skal betale en dag til dag rente* af hele den frivillige indbetaling fra 1. januar 2020 til betalingsdagen.

 

Opstår der efter den frivillige indbetaling alligevel restskat, som du også indbetaler inden 1. juli 2020 pålægges denne ligeledes dag til dag renten fra 1. januar 2020 til betalingen.

 

Er der stadigvæk restskat efter den 1. juli 2020 pålægges denne et noget dyre procenttillæg**

 

* Dag-til-dag renten for restskat for 2019 udgør den fastsatte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber med fradrag af 0,5 procentpoint. For 2018 restskatter udgjorde dag-til-dag renten 2,2%. Dag-til-dag renten for restskatter for 2019 fastsættes medio november 2019

 

** Procenttillæg for restskat for 2019 udgør den fastsatte kassekreditrente for ikke finansielle selskaber tillagt 1,5 procentpoint. For 2018 restskatter udgjorde procenttillægget 4,2%. Procenttillæg for restskatter for 2019 fastsættes medio november.

 

Forventer du restskat for 2019, kan du gøre følgende:

  1. Ændre forskudsregistreringen
  2. Foretage en rentefri frivillig indbetaling af hele beløbet inden årets udgang – se dog afsnittet ”Hvis du anvender virksomhedsordningen” nedenfor
  3. Foretage en frivillig indbetaling senest den 1. juli 2020, som dog koster dig en ikke

      fradragsberettiget dag til dag rente fra 1. januar 2020 til betalingen.

 

Hvis du anvender virksomhedsordningen, kan der dog være situationer, hvor indbetaling af restskat med fordel kan udskydes til d. 1. januar 2020 mod betaling af 1 dags rente (dag til dag rente).

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, er måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.