Nyt program til værdipapirer i SKATs tastselv-system

 

Beregninger af aktieavancer og aktietab sker automatisk gennem et program

SKAT har udarbejdet et program med det formål, at beregning af aktieavancer og aktietab fremadrettet kan ske automatisk. Der er dog begrænsninger i programmet, som du bør være opmærksom på, ligesom ikke alle oplysninger kan tastes endnu. 

 

1. Hvad kan programmet bruges til?

1.1 Frivillig automatisk beregning

Modtager SKAT dine oplysninger om anskaffelsestidspunkt samt anskaffelsessum for dine værdipapirer optaget på et reguleret marked, vil SKAT automatisk kunne opgøre din aktieavance eller aktietab fra og med indkomståret 2010.

Fra 1. januar 2010 og fremefter vil alle oplysninger om både køb og salg indberettes fra banker og andre værdipapirhandlere. Det er derfor kun oplysninger om værdipapirer, som var i behold pr. 31. december 2009, som skal indtastes i SKATs program.

 

1.2 Sikring af tabsfradrag

Endvidere kan programmet anvendes til at oplyse SKAT om anskaffelsessummer for værdipapirer optaget på et reguleret marked, men som ikke er handlet igennem en dansk værdipapirhandler. Indtastes disse oplysninger ikke, vil man i tilfælde af tab ved afståelse ikke kunne opnå tabsfradrag.

Fremgår værdipapiret af din beholdningsoversigt i skattemappen pr. 31. december 2009, vil du dog godt kunne opnå fradrag. Programmet vil derimod ikke kunne beregne et eventuelt tab eller gevinst for værdipapiret, da SKAT i så fald ikke har oplysninger om anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt.

 

2. Hvornår og hvad kan du taste?

Allerede nu er programmet åbnet for indtastning af oplysninger om de værdipapirer, der fremgik af beholdningen i skattemappen pr. 31. december 2009. Bemærk, at programmet kun omfatter aktier optaget på et reguleret marked.

Du kan ikke indtaste oplysninger om køb og salg for indkomståret 2010, da dette sker automatisk, og du skal ej heller indtaste oplysninger om værdipapirer i pensionsdepot.

Det vil først være fra marts 2011, at det er muligt at indtaste oplysninger om værdipapirer, som ikke er handlet gennem en dansk værdipapirhandler. Det er derfor vigtigt at holde øje med, hvornår det kan ske, da der for borgere med almindelige selvangivelser er pligt til indberetning af oplysningerne inden 1. maj 2011 for at undgå at miste retten for eventuelt tabsfradrag. For personer med udvidet selvangivelse er fristen 1. juli 2011.

 

3. Dokumentation

Til trods for at du har oplyst SKAT om anskaffelsessummer m.m. har du stadig pligt til at gemme dokumentation for købene samt dokumentation for eventuelle særlige begivenheder i selskaberne, du har investeret i såsom fusion, kapitalnedsættelse eller ændring af stykstørrelse.

Har du således ikke dokumentationen, bør du forsøge at indhente den hos den værdipapirhandler, du har handlet værdipapirerne hos i sin tid.

 

4. Hvordan indberetter jeg?

Du kan få adgang til at indberette ved at logge på SKATs tastselv-system, hvor værdipapirprogrammet ligger.

 

5. SkatteInforms kommentarer

SkatteInform mener, det er fornuftigt og hensigtsmæssigt, at SKAT har oprettet programmet, da mange borgere har vanskeligheder med korrekt opgørelse af aktieindkomsten. Det er dog tidskrævende for borgerne at skulle indtaste alle oplysninger, før den automatiske beregning kan anvendes. På længere sigt bør det dog kunne lette en del af arbejdet, da der kan ske automatisk beregning.

SKAT oplyser, at der for indkomståret 2010 med høj sandsynlighed vil opstå fejl i beregningerne. Eksempelvis vil SKAT automatisk beregne avancen for aktier, der er købt og solgt i 2010. Hvis der er tale om køb og salg af aktier i samme selskab, hvor personen allerede før 2010 havde aktier, og anskaffelsessummen for disse ikke er oplyst, vil beregningen fra SKAT være forkert.

SKAT oplyser endvidere, at det ikke er muligt at se beregningen før din årsopgørelse er dannet. For personer med udvidet selvangivelse vil det derfor ikke være muligt at se SKATs opgørelse forend, der er selvangivet. Disse personer må derfor selv beregne sine eventuelle avancer eller tab. Alternativt kan de inden selvangivelsesfristen 1. juli 2011 indberette øvrige indkomstoplysninger. Herefter vil der dannes en årsopgørelse, hvor SKATs beregning vil fremgå, såfremt man har indberettet købs-oplysninger. Er man herefter uenig i opgørelsen kan man få en såkaldt digital genoptagelse, og ændre aktieopgørelsen.

Overordnet må vi derfor konkludere, at opgørelsen fra SKAT sandsynligvis vil være fejlagtig, hvorfor du bør være opmærksom på, om opgørelsen er korrekt.

Det er dig som borger, der er den selvangivelsespligtige og dermed har det endelige ansvar for, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Vi anbefaler derfor, at du selv eller din revisor hvert år kontrollerer, om de indberettede oplysninger fra de indberetningspligtige banker, værdipapirhandlere m.v. er indberettet korrekte. Herunder værdipapirstype, rubrik, beløb, dato mv. og endvidere kontrollerer SKATs opgørelse.

 

6. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance til anvendelse af det nye system efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.