Fradrag for udgifter til hjælp i hjemmet

 

Lov om fradrag for udgifter til hjælp i hjemmet vedtaget frem til og med 2013

Regeringen har vedtaget lov om fradrag for udgifter til hjælp i hjemmet som en forsøgsordning frem til og med 2013. Reglerne skal gælde allerede fra 1. juni 2011.

1. Hvad betyder forslaget?

1.1 Typer af udgifter

Loven indebærer, at der kan opnås fradrag for dokumenteret og betalt arbejdsløn inkl. moms til istandsættelse og hjælp i hjemmet. Dette uanset om der er tale om andel, ejer eller lejebolig. Det er vigtigt at bemærke, at det kun er arbejdslønnen, der gives fradrag for. Materialerne er således ikke omfattet.

Eksempler på lønudgifter er:

Hjemmet     Istandsættelsesudgifter
Rengøring Indvendig og udvendig vedligeholdelse
Vinduespudsning Isolering
Børnepasning Renovering
Havearbejde Udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
Rensning af tæpper Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og døre
Vask Installation af solfangere og solceller,
Opvask Reparation eller fornyelse af køkken og bad
Strygning Maling og isolering af ydervægge
   Gulvarbejde
   Reparation/udskiftning af vand- og elinstallationer

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2 Hvor stort et fradag kan der opnås?

Der kan opnås fradrag for maksimalt kr. 15.000 per person. For et ægtepar og samlevende ugift par vil fradraget kunne udgøre op til kr. 30.000. Det skal dog nævnes, at hjemmeboende børn over 18 år, som selv skal afholde deres fradragsberettigede udgifter, ligeledes kan få fradrag for maksimalt kr. 15.000.

Fradraget vil være et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget skal henføres til det indkomstår, hvor regninger betales. For 2011 vil skatteværdien af et fradrag på kr. 15.000 udgøre ca. 5.000 årligt.   

 

2. Betingelser der skal være opfyldt

Det er en betingelse for at få fradrag, at udgifterne er betalt i perioden 1. juni 2011 - 31. december 2013og indberettet til SKAT. Udgifterne skal være afholdt af enten personer over 18 år, som er fuldt skattepligtig til Danmark, eller af en momsregistreret virksomhed. Ved indberetningen skal tidspunktet for arbejdets udførelse samt det fradragsberettiget beløb og hvem der har udført arbejdet, oplyses. Det er yderligere en betingelse, at udgiften er afholdt på den helårsbolig, hvor skatteyderen har folkeregisteradresse. Endvidere må udgiften ikke være omfattet af andre tilskudsordninger.

 

3. Ikrafttræden

Reglerne har virkning for udgifter afholdt og betalt efter 1. juni 2011. Der er i første omgang tale om en forsøgsordning, der gælder frem til 31. december 2013.

 

4. Hvordan indberetter jeg?

SKAT har planlagt, at der i medio 2012 oprettes et betalingsmodul hos SKAT, hvor udgifterne kan betales. Derved vil indberetning ske automatisk. Indtil dette modul er færdigudarbejdet, vil SKAT inden udgangen af 2011 oprette en tastselv-løsning, hvor borgerne kan indberette deres betalte lønudgifter og opgive, hvem der har modtaget betaling og udført arbejdet.

 

5. SkatteInforms kommentarer

Der vil være mange borgere, som vil kunne opnå fradraget, men husk at de betalte regninger skal indberettes til SKAT. SKAT har endnu ikke oplyst nogen tidsfrist for indberetningen.

 

6. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.