Bindende ligningssvar fra kommunerne

Folketinget har vedtaget en lov, som skal give borgerne klar besked om deres skat i fremtiden.

Hensigten med loven er, at borgerne for 300 kr. skal kunne få svar på evt. skattespørgsmål i løbet af en måneds tid hos den lokale skatteforvaltning. Svaret er bindende for skattemyndighederne i op til 5 år. Den nye ordning skal kun gælde personer og ikke selskaber.

Lovens indhold

Hovedelementerne i loven er, at en borger

 • med mindre komplicerede forhold
 • og mod betaling af et gebyr på 300 kr.

inden for højst en måned kan få et bindende ligningssvar fra den kommunale skattemyndighed.

Klage

Et bindende ligningssvar kan påklages til Skatteankenævnet. Herefter kan det på sædvanlig vis påklages til Landsskatteretten og domstolene.

Retsvirkninger

Det bindende ligningssvar er kun bindende for skattemyndighederne. Det vil sige, at borgeren har mulighed for at se bort fra et modtaget bindende ligningssvar ved udfyldelse af selvangivelsen.

Det bindende svar er gældende i op til 5 år.

Der vil stadig være mulighed for at opnå en bindende forhåndsbesked uden tidsbegrænsning hos Ligningsrådet.

Bindende ligningssvar gælder kun fysiske personer og dødsboer. Selskaber og hovedaktionærer er ikke omfattet.

Hvis forudsætningerne for det bindende ligningssvar ikke længere er opfyldt, vil det ikke længere være bindende. Dette gælder ændringer i love og bekendtgørelser.

Praksisændringer, herunder domstolsafgørelser, medfører imidlertid ikke, at spørgsmålet ikke længere er bindende.

Hvad kan der spørges om
Der kan spørges om:

 • påtænkte og
 • gennemførte dispositioner vedrørende et indkomstår,

når spørgsmålet stilles senest 1 måned efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret svarer til.

Der kan ikke spørges om andres forhold, som ved en bindende forhåndsbesked.

Denne nye mulighed er indført, for at borgerne kan undgå ubehagelige overraskelser i årene fremover.

Afvisning

Den kommunale skattemyndighed kan afvise at give et bindende ligningssvar, hvis

 • spørgsmålet er af principiel karakter
 • der er risiko for uensartet praksis
 • der er tale om betydelige beløb
 • spørgsmålet er af mere vidtrækkende betydning
 • der er stor risiko for et forkert svar.

Et afslag på at give et bindende ligningssvar kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vores vurdering

Det må forventes, at muligheden for at indhente et bindende ligningssvar vil blive hyppigt brugt fremover. Der er dog væsentlige begrænsninger i reglernes anvendelse, hvorfor der også forventes mange afvisninger.

Fordel ved ordningen

 • Det lave gebyr
 • Den korte sagsbehandlingstid
 • At alene myndighederne er bundet af svaret

Ulempe ved ordningen

 • Bindingsperioden kun er 5 år.
 • Det er tvivlsomt, om kommunerne kan overholde en sagsbehandlingstid på 1 måned
 • Det vil være vanskeligt for den enkelte skatteforvaltning at vurdere, om spørgsmålet skal afvises, fordi det er af principiel karakter.

Det er risiko for, at skatteforvaltningerne af tidsmæssige årsager afviser spørgsmålet som principielt. Det er en svaghed ved systemet, at afvisningen ikke kan påklages.

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. juli 2003. Efter lovens ikrafttræden kan der gives bindende ligningssvar for indkomståret 2003 og senere indkomstår.