Lempelse af personskatterne

Regeringen blev i sidste uge enig med DF om nedsættelse af person­skatterne.

Lovforslaget indebærer en forhøjelse af bundgrænsen for mellemskatten og indfører desuden et beskæftigelsesfradrag.

Lovforslaget forventes vedtaget med følgende hovedindhold:

Mellemskatten

Grænsen for, hvornår man skal betale mellemskat, skal hæves over fire år med 12.000 kr. om året. Grænsen er i 2003 på 198.000 kr., hvilket vil sige, at grænsen frem til 2008 vil blive hævet til 246.000 kr.

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er et nyt skattefradrag, der kommer til at omfatte alle, der har en erhvervsindkomst. Fradraget gives til både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Beskæftigelsesfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget udgør 2,5% af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag med fradrag af private pensionsindbetalinger, dog højst grundlaget for mellemskatten.

I 2007 er mellemskattegrundlaget 246.000 kr. Med tillæg af AM-bidrag er grundlaget 270.300 kr.

Beskæftigelsesfradraget kan således højst udgøre 2,5% af 270.300 kr. eller 6.750 kr. Vi henviser til skemaet nedenfor.

Konsekvenser

Vi har nedenfor beregnet konsekvenserne af de ny regler for en enlig, der har en indkomst svarende til/overstiger bundgrænsen for mellemskatten.

Tabellen viser den maksimale skattebesparelse i årene 2004 til 2007.

Tabel 1. Virkning på grænser og satser i 2004-2007 for en enlig2003-niveau 2004 2005 2006 2007
Mellemskat 6 pct. 6 pct. 6 pct. 6 pct.

Forhøjelse af mellemskattegrænse

12.000 kr. 24.000 kr. 36.000 kr. 48.000 kr.
Skatteværdi af forhøjelsen 720 kr. 1.440 kr. 2.160 kr. 2.860 kr.
Ny mellemskattegrænse 1) 210.000 kr. 222.000 kr. 234.000 kr. 246.000 kr.
Ny mellemskattegrænse før fradrag af AM- og SP-bidrag 1) 230.800 kr. 244.000 kr. 257.100 kr. 270.300 kr.
Beskæftigelsesfradrag 2,5 pct. 2,5 pct. 2,5 pct. 2,5 pct.
Maksimalt beskæftigelsesfradrag 5.770 kr. 6.100 kr. 6.400 kr. 6.750 kr.
Skatteværdi af maksimalt beskæftigelsesfradrag 1.920 kr. 2.030 kr. 2.130 kr. 2.250 kr.
1) Mellemskattegrænsen udgør 198.000 kr. i 2003. Før fradrag af AM- og SP-bidrag svarer det til en indkomst på ca. 217.500 kr.

2) Skatteværdi i en gennemsnitskommune med en samlet skatteprocent til kommune, amt og kirke på 33,3.Skattebesparelse i alt

Skattebesparelse i alt 2.640 3.470 4.290 5.110

 

For ægtefæller vil situationen være mere nuanceret. Ægtefæller har dobbelt bundfradrag ved beregning af mellemskatten. Det bevirker, at ægtefæller vil få meget forskelligt udbytte af forhøjelsen af bundgrænsen.

Hvis den ene ægtefælle har en meget lav indkomst, vil en forhøjelse af bundgrænsen for mellemskatten i mange tilfælde ikke have nogen effekt. Det skyldes, at bundgrænsen for mellemskatten i forvejen overføres mellem ægtefællerne.

I andre tilfælde vil hele forhøjelsen kunne overføres til ægtefællen med den høje indkomst.

  • Hvis begge ægtefæller tjener mere end den nye mellemskattegrænse på 246.000 kr. (2007-tal), får de fuldt udbytte af forhøjelsen.
  • Hvis den ene ægtefælle tjener mere 2 gange bundgrænse på 246.000 kr. eller 492.000 kr., og den anden ægtefælle ikke har nogen indkomst, vil ægtefællerne ligeledes få fuld glæde af forhøjelsen.
  • Hvis den ene ægtefælle tjener mindre end 2 gange den nuværende bundgrænse på 396.000 kr., og den anden ægtefælle ikke har nogen indkomst, vil ingen af ægtefællerne få glæde af bundfradraget.

Eksempel:

ÆF 1: Indkomst efter AM-bidrag

390.000

ÆF 2: Indkomst

0

2003
Bundgrænse for mellemskatten

198.000

Dobbelt bundgrænse

396.000

Udnyttet bundgrænse for mellemskat 2003

390.000

2007
Bundgrænse for mellemskatten

246.000

Dobbelt bundgrænse

492.000

Udnyttet bundgrænse for mellemskat 2007

390.000ÆF 1 får ingen glæde af forhøjelsen af bundgrænsen for mellemskatten, idet han i forvejen kan udnytte ÆF 2´s bundgrænse, og idet indkomsten ikke overstiger den dobbelte bundgrænse efter de tidligere regler.

ÆF 1: Indkomst efter AM-bidrag

500.000

ÆF 2: Indkomst

0

2003
Bundgrænse for mellemskatten

198.000

Dobbelt bundgrænse

396.000

Udnyttet bundgrænse for mellemskat 2003

396.000

2007
Bundgrænse for mellemskatten

246.000

Dobbelt bundgrænse

492.000

Udnyttet bundgrænse for mellemskat 2007

492.000

ÆF 1 får fuld glæde af forhøjelsen af bundgrænsen. Det vil sige en forhøjelse af bundgrænsen svarende til 96.000 kr. i alt.

Vores kommentar

Der er ikke tale om samme skattelettelse for alle skatteydere.

Erhvervsaktive med indkomst under 198.000 kr. efter AM-bidrag får således ikke glæde af forhøjelsen af mellemskatten. De får alene glæde af beskæftigelsesfradraget.

Hvis indkomsten overstiger 246.000 kr. efter fradrag af AM-bidrag, vil personerne få fuld glæde af skattelettelserne.

For ægtefæller lægges bundgrænsen for mellemskatten sammen. Hvis ægtefællerne tilsammen ikke har en indkomst, der overstiger 396.000 kr. efter AM-bidrag, vil de ikke få glæde af forhøjelsen af bundgrænsen, idet de ikke kan udnytte forhøjelsen.

Ægtefæller, der tilsammen har en indkomst, der overstiger 492.000 kr. efter AM-bidrag, vil få fuldt udbytte af forhøjelsen af bundgrænen.