Ændrede krav til faktura

Der er indført visse ændringer i reglerne for fakturering for at gennemføre ændringer i et EU-direktiv.

I det følgende redegør vi for de nye hovedkrav til indholdet af en faktura, og efterfølgende hvilke ændringer dette indebærer i forhold til hidtil gældende regler.

Alle virksomheder skal opfylde nedenfor nævnte betingelser for indholdet af en faktura, bortset fra virksomheder der sælger varer til private, samt virksomheder der sælger mindre ydelser til private, når der anvendes kasseapparat.

Generelle krav til indholdet af en faktura

En faktura skal fremover indeholde oplysninger om:

 1. Udstedelsesdato.
 2. Et fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer den enkelte faktura.
 3. Den momspligtige sælgers momsregistreringsnummer ved handel indenfor EU.
 4. Den momspligtige sælgers og dennes kundes fulde navn og adresse.
 5. Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser.
 6. Den dato, hvor levering af goderne eller tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat at en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.
 7. Momgrundlaget, der skal angives for hver sats og fritagelse og oplysninger om bonus eller rabatter
 8. Gældende momssats.
 9. Det momsbeløb, der skal betales, dog ikke hvis der anvendes en særordning, hvorefter en sådan oplysning er udelukket.
 10. Den momspligtige kundes registreringsnummer, hvis kunden er pligtig til at afregne momsen.
 11. Hvis leverancen er fritaget for moms, skal der henvises til de relevante regler i momsloven.
 12. Henvisning til reglerne i momsloven herom, når kunden skal afregne momsen.
 13. Oplysning om en eventuel momsrepræsentant, herunder momsnummer, navn og adresse

Pkt. 7, 8, 9, 10, 11 og 12 er en udvidelse i forhold til hidtil gældende regler.

Vi vedlægger et eksempel på en faktura, hvor betingelserne nr. 1-9 er opfyldt. De enkelte betingelser er angivet med nr. i parentes.

Forenklede fakturaer

Det fremgår af momsbekendtgørelsen, at en faktura under visse betingelser ikke behøver at opfylde alle de krav, der er beskrevet ovenfor.

Der er ikke i Momsvejledningen eller i lovgivningen nærmere defineret, hvilke virksomheder der er omfattet af disse regler.

Ikrafttræden

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2004.