Loft over ejendomsværdiskatten

Folketinget har vedtaget en lov, der lægger loft over stigninger i ejendomsværdi­skatten.

Hovedreglen

Fra indkomståret 2002 og fremefter beregnes ejendomsværdiskatten på baggrund af den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendomsværdi 1. januar i indkomståret
  2. Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5%
  3. Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002

Udenlandske ejendomme

For udenlandske ejendomme anvendes handelsværdien pr. 1. januar 2001, hvis ejendommen er anskaffet før denne dato. Ellers anvendes anskaffelses­summen.

Til eller ombygning

En om-, til- eller nybygning, som medfører en omvurdering, medfører, at den eventuelt højere værdi efter omvurderingen anvendes i stedet værdien efter nr. 1, 2 eller 3 ovenfor. Ved ombygning forstås alene ombygning, der kræver byggetilladelse. Ved andre ombygninger sker der ikke nogen omvurdering, der kan forhøje grundlaget for ejendomsværdiskat.

Der kan således foretages betydelige forbedringer af ejendommen, uden at der sker en omvurdering. Indvendige forbedringer kræver således kun sjældent byggetilladelse. Der kan således foretages en total udskiftning af blandt andet køkken og bad. Udvendige forbedringer i form af nyt tag og nye vinduer kræver heller ikke byggetilladelse. Kun hvis der foretages tilbygninger eller ændringer af tagkonstruktionen, kræves der normalt byggetilladelse.

Progressionsgrænsen

Grundbeløbet, for hvornår ejendomsværdiskatten stiger til 3%, fastfryses til 2002-niveauet, det vil sige til 3.040.000 kr.

Pensionister

Pensionister har et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,4% for helårsboliger (maksimalt 6.000 kr.) Nedslaget reduceres dog med pensionistens indkomst efter et bundfradrag og ganget med en procent, som gradvis skulle nå op på 6% i 2003. Det er nu vedtaget, at nedslagsprocenten fastfryses til 5%.

Flytning mv.

Ved flytning skal der efter de tidligere regler betales ejendomsværdiskat af to ejendomme, hvis den nye ejendom overtages inden den gamle ejendom er overtaget af de nye ejere. For indkomståret 2002 er det ændret til, at der alene skal betales ejendomsværdiskat af den gamle bolig indtil udflytningen, og at ejendomsværdiskat af den nye bolig først skal betales fra indflyt­ningen.

Ovenstående gælder dog ikke ved sommerhuse og lign.

Der skal fremover heller ikke betales ejendomsværdiskat af ubeboelige ejendomme.

Ikrafttræden

Loven har virkning fra og med indkomståret 2002.