Skattefri omstruktureringer

Ophævelse af grænsen for kontant betaling ved skattefri omstruktureringer

Efter de hidtidige regler var det et krav, at mindst 90% af vederlaget ved skattefri fusioner, spaltninger og aktieombytninger var aktier.

Efter de nye regler er det muligt at lave delvis skattepligtige omstruk­tureringer, idet parterne nu selv kan vælge, hvor stor en del af vederlaget der skal være i aktier.

I det omfang vederlæggelsen sker kontant, anses aktierne for afstået, og der indtræder beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Der er fortsat forbud mod kontantvederlæggelse ved skattefri tilførsel af aktiver.

Ophævelse af pro rata kravet

Ved spaltning var det efter de tidligere regler en betingelse, at aktionærerne i selskabet skulle modtage aktier i de modtagende selskaber i forhold til deres indbyrdes ejerforhold i det indskydende selskab.

Dette pro rata-krav er nu ophævet.

Det betyder, at to aktionærer fremover har mulighed for at spalte et selskab i to nye selskaber og stå som ejere af hver deres selskab.

Dispensation fra frist for skattefri aktieombytninger

Aktieavancebeskatningsloven indeholder en frist på seks måneder for skattefri aktieombytninger. Fremover vil det være muligt at forlænge seks-måneders-fristen, når den i visse tilfælde ikke kan overholdes.

Ifølge lovmotiverne kan det være tilfældet for en nystartet virksomhed, hvor aktiernes faktiske værdi først kan fastsættes på et senere tidspunkt end seks måneder fra første ombytningsdag, eller når det ikke er muligt - inden for tidsfristen - at få inddraget alle aktier. Der kan også være andre tilfælde.

Ikrafttræden

Reglerne har virkning for aktieombytninger, spaltninger og fusioner med henholdsvis ombytningsdag, spaltningsdato eller fusionsdato den 1. juli 2002 eller senere.

Vores vurdering

De nye regler åbner op for langt mere fleksible omstruktureringer end de hidtil gældende regler. Især ophævelse af pro rata kravet ved spaltninger -vil efter vores opfattelse få stor betydning i praksis.