Skat af afkast af kryptovaluta

Inden for de seneste år er det blevet meget populært at købe og sælge kryptovaluta enten i form af Bitcoin, Etherium eller en helt anden Kryptovaluta – men hvordan behandles kryptovaluta egentligt skattemæssigt, og hvad skal du være særlig opmærksom på? Læs med her, hvis du vil undgå en skattesag.

Dato: 31/01 2023

Er kryptovaluta skattepligtigt?

Er din investering i kryptovaluta omfattet af spekulationsbegrebet i dansk skatteret, vil din investering være skattepligtig efter statsskatteloven, når der er videresalgshensigt allerede på købstidspunktet og videresalget forventes at ske med gevinst for øje.     

Det har i praksis vist sig at være meget vanskeligt for personer at afkræfte denne spekulationshensigt. Avance ved salg af kryptovaluta vil derfor som hovedregel altid blive anset for at være sket med spekulation for øje og dermed være skattepligtigt.

Der er i helt særlige situationer i praksis accepteret, at personer kan sælge kryptovaluta skattefrit. Dette er sket i tilfælde, hvor spekulationshensigten har kunne afkræftes i den konkrete situation.

 

Hvordan beskattes kryptovaluta?

Som hovedregel beskattes kryptovaluta (fx BTC, ETH osv.) efter realisationsprincippet. Det vil sige, at beskatningen først sker, når du har solgt sin kryptovaluta.

Opgørelsen af gevinst og tab af kryptovaluta skal foretages for hver kryptovaluta. Opgørelsen foretages efter FIFO-princippet (First in, First out), som går ud på, at de først erhvervede kryptovaluta er de først solgte.
Som hovedregel skal gevinst og tab opgøres særskilt, hvilket vil sige, at tabet på den enkelte kryptovaluta ikke kan modregnes i gevinsten på den samme kryptovaluta eller en anden.

Dette har en stor betydning, idet gevinster beskattes som personlig indkomst uden AM-bidrag med en skattesats på op til 52 %, og tab fradrages som et ligningsmæssig fradrag med en fradragssats på ca. 25%.

 

Eksempel: En person med en gevinst på 100.000 kr. og et tab på 100.000 kr. (nettogevinst 0 kr.) indenfor samme indkomstår, ved handel med bitcoins, vil stå i en situation, hvor de skal betale en skat. Dette skyldes, at gevinster og tab beskattes forskelligt, og det som hovedregel ikke er muligt at modregne tabet i gevinsten. Grunden til dette er, at gevinster bliver beskattet med op til 52% (personlig indkomst), og tab fradrages med en skatteværdi på cirka 25% (ligningsmæssigt fradrag). I dette eksempel vil investor skulle betale ca. 27.000 kr. i skat af en gevinst på 0 kr.           

SkatteInform kan assistere med opgørelse af den skattepligtige indkomst af din investering i kryptovaluta.

 

Undtagelse til modregning af tab i gevinst
Det fremgår på SKAT’s hjemmeside vedrørende Kryptovaluta (Bitcoins), at det er muligt at modregne tab i gevinst, såfremt man ikke køber nye bitcoins mellem sine salg. Det betyder, at beholdningen af bitcoins altid skal være 0, før man genkøber.

 

Eksempel: En person, der køber 10 bitcoins, som sælger 4 stk. med gevinst og senere sælger 6 stk. med tab, kan lave en nettoberegning. Det forudsætter, at:

  • Der ikke må være køb mellem salgene
  • Det skal være indenfor samme indkomstår
  • Der ikke kan ske modregning af tab i gevinst for andre kryptovaluta

 

Veksling/konvertering mellem kryptovaluta

Veksling mellem kryptovalutaer bliver skattemæssigt anset som køb og salg. Det vil sige, at hvis du veksler/konverterer Bitcoins til etherium, vil det blive betragtet som salg af bitcoin og køb af etherium. 

 

Alle kryptovaluta beskattes ikke ens – finansielle kontrakter

Der findes utallige kryptovalutaer, og de behandles ikke ens. Det er derfor vigtigt at undersøge den kryptovaluta du har investeret i. En kryptovaluta kan være omfattet af et andet regelsæt end statsskatteloven, hvilket kan medføre, at beskatningsreglerne kan være anderledes. Dette gælder blandt andet for Stablecoins. For eksempel bliver kryptovalutaen USDT, som er 1:1 med den amerikanske dollar, betragtet som Stablecoins.

Stablecoins minder om finansielle kontrakter, og er dermed omfattet af kursgevinstlovens bestemmelser. Dette betyder, at Stablecoins bliver beskattet som kapitalindkomst efter lagerprincippet, dvs. der bliver beskattet af den årlig værdistigning af både realiserede og urealiserede gevinster. Samtidig vil eventuelt tab også kunne fratrækkes i kapitalindkomst. Beskatningen af kapitalindkomst udgør op til 42%.

Kontakt SkatteInform, hvis du har brug for assistance hermed.

 

Er du blevet kontaktet eller har modtaget brev fra Skattestyrelsen

Hvis Skattestyrelsen har sendt dig et brev i form af forslag til afgørelse eller en afgørelse, er det først og fremmest vigtigt, at du tager stilling til, om du er enig i, hvad Skattestyrelsen er kommet frem til. Skattestyrelsen kan nemlig have foretaget en skønsmæssig forhøjelse af din indkomst eller taget udgangspunkt i påstande. der ikke er korrekte.

Du har som udgangspunkt 2 uger til at komme med dine bemærkninger efter modtagelsen af forslaget til en afgørelse.   

Har du fået en afgørelse, har du 3 måneder til at påklage afgørelsen. Klagen skal indsendes til Skatteankestyrelsen, og klagegebyret er 1.100 kr. Du har mulighed for at få hel (100 %) eller delvis (50 %) omkostningsdækning til en rådgiver, alt efter om du vinder skattesagen med overvejende grad.

 

Vi kan hjælpe

Skatteinform har stor ekspertise i assistance med selvangivelse af afkast ved investering i kryptovaluta. Skatteinform fører skattesager for investorer, der er blevet urimelig beskattet af investeringer i kryptovaluta.
Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvis du ønsker en foreløbig vurdering af din skattesag. 

  • Vi vil foretage en kvalificeret vurdering om muligheden for at påklage og vinde skattesagen.
  • Vi vil forholde os til de omkostninger der er ved at føre sagen, og vi vil redegøre for reglerne om, hvad du kan få betalt af det offentlige i omkostningsgodtgørelse.
  • Vi vil informere om fordele og ulemper ved at føre sagen, således at du kan beslutte dig om du vil føre sagen.

Vi assisterer også gerne med din selvangivelse, så du reducerer risikoen for en skattesag.

 

Kontakt Skatteinform
Ring til os på telefon: 33 32 10 10
Send en e-mail til os på: Info@Skatteinform.dk

 

SkatteInform

Inge Nilsson                                                               Berkay Sonmez
Statsautoriseret revisor                                              Cand.merc.aud


SkatteInform Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.