Skatteordning til forskere og nøglemedarbejdere

 

Forskere og højtlønnede medarbejdere har mulighed for at være omfattet af særlig skatteordning

Forskere og højtlønnede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet, har mulighed for under visse betingelser at være omfattet af en særlig skatteordning i Danmark. Skatteordningen kendes især under betegnelsen forskerskatteordningen. Ordningen giver mulighed for at betale en bruttoskat på 27% + AM-bidrag, i alt 32,84%. af lønnen i 7 år. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og medarbejdere har mulighed for at opnå særlige gunstige skattemæssige vilkår ved at arbejde i Danmark. Virksomheder og offentlige institutioner har derfor mulighed for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede forsknings- og nøglemedarbejdere fra udlandet.

 

Minimumslønnen ved forskerordningen

Medarbejderen skal inden for kalenderåret i gennemsnit have en garanteret løn på minimum 66.600 kr. (2019) pr. måned efter fradrag af ATP-bidrag. OBS på faldgrupper f.eks., hvis medarbejderen ikke har optjent ferie med løn det første år, skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at medarbejderen ikke vil kunne opfylde minimumslønnen såfremt medarbejderens månedsløn er lig med minimumslønnen, og medarbejderen afholder ferie for egen regning.

 

Det særlige krav til størrelsen af lønnen gælder ikke for godkendte forskere.

 

Fradrag

Der kan ikke foretages fradrag i den indkomst, der er omfattet af forskerskatteordningen. Det er tilladt at foretage fradrag i anden indkomst hos den skattepligtige, dog ikke udgifter til erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af det vederlag, der direkte knytter sig til den indkomst, der beskattes under forskerskatteordningen.

 

Øvrige betingelser for at benytte forskerordningen

 

De øvrige kriterier er følgende:

  • Det er en betingelse at forskeren/medarbejderen er hjemmehørende i Danmark af den indkomst, der er omfattet af forskerskatteordningen. Ligeså snart beskatningsretten overgå til et andet land opfyldes kravet ikke længere, og medarbejderen udelukkes af ordningen. Desuden skal arbejdsgiveren have fast driftssted her i landet.

 

  • Forskeren/medarbejderen må ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været fuldt skattepligtig til Danmark eller have været begrænset skattepligtig af personlig indkomst. Hvis medarbejderen tidligere har været omfattet af ordningen, og efterfølgende fraflyttet, kan vedkommende dog vende tilbage til ordningen, og anvende den resterende del af 84 måneders perioden. Det skal bemærkes, at forskere kan gøre brug af ordningen, selvom de har været skattepligtige til Danmark af lønindkomst i forbindelse med kortere ophold som gæsteundervisere og lign. på et universitet eller en anden forskningsinstitution inden for de seneste 10 år.

 

  • Lønmodtageren må ikke inden for de seneste fem år forud for ansættelsen have haft direkte eller indirekte del i ledelsen, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, hvor vedkommende ansættes.

 

  • Forskere, der ansættes på offentlige forskningsinstitutioner, afgør institutionens ledelse, om ansøgerens kvalifikationer som ”forsker” kan godkendes. Mens det for forskere, der ansættes på andre offentlige institutioner og private virksomheder er statens forskningsråd (Danmarks Frie Forskningsfond), der afgør, om ansøgerens kvalifikationer som ”forsker” kan godkendes.

 

  • Der er skærpede regler, når du er omfattet af ordningen. Der må eksempelvis højst gå 1 måned fra ophøret af en ansættelse med beskatning efter forskerordningen og til et nyt ansættelsesforhold påbegyndes. Opfyldes kriteriet ikke udelukkes vedkommende af ordningen.

 

Vores råd til forskerordningen

Det skal bemærkes at ovenstående kriterier ikke er fyldestgørende. Alle områder er ikke beskrevet, og vi råder dig til at søge konkret rådgivning. Reglerne om fradrag kan fraviges alt afhængig af om vedkommende har anden indkomst, der skal beskattes efter de almindelige regler, og samtidig ikke direkte knytter sig til den indkomst, der er beskattet efter forskerskatteordningen.

 

Kontakt os, hvis du spørgsmål til forskerordningen

Du kan altid kontakte os og få et gratis og uforpligtende tilbud. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Du kan også læse mere om forskerordningen her

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

 

 

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.